คู่มือช่วยในการเตรียมตัวสำหรับสอบปฏิบัติเครื่องดนตรีฮอร์นเพื่อเข้าสอบในระดับปริญญาตรีในประเทศไทย

Authors

  • กฤษณ์ วิกรวงษ์วนิช

Keywords:

Horn, Audition, Horn Handbook

Abstract

The research “ Handbook of preparation for horn to audition into under-graduate school in Thailand.” was motivated by the researcher’s experience in teaching and judging for auditions for many years, and has witnessed  many students and candidates that bare the same issues, such as, not choosing a proper repertoire,  having stage fright  and anxiety, being under-prepared  and etc. Which led to an unsuccessful audition. The research “ Handbook of preparation for horn to audition into under-graduate school in Thailand.” was motivated by the researcher’s experience in teaching and judging for auditions for many years, and has witnessed  many students and candidates that bare the same issues, such as, not choosing a proper repertoire,  having stage fright  and anxiety, being under-prepared  and etc. Which led to an unsuccessful audition. Through these facts and experiences, the researcher has come to realize the causes of these problems were most students and candidates were sharing. By learning their instruments thru playing in high school wind bands, they were not given a proper instruction in many regards, since there were no specific instructor for each instrument. Moreover, the lack of teaching and learning materials such as, sheet music, CDs, or method books are widely common in high schools. This research is the intention of the researcher, as a horn player and horn teacher, to moderate these problems and is to be used as a hand book to help preparing a prospect candidate to a successful audition.Conclusions: -  The candidate must be well-prepared and have enough time to prepare for the audition (at least 6 months before the audition period). -  Example of standard repertoire for audition : Mozart : Horn Concerto No 3,  Saint Saens : Concertpiece,  Franz Strauss : Nocturno  -  The candidate should be able to memorize the repertoire in order to reduce anxiety and stage-flight.

Author Biography

กฤษณ์ วิกรวงษ์วนิช

Western Music Department, Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University

References

ไขแสง ศุขะวัฒนะ. (2535). สังคีตนิยม ว่าด้วย:ดนตรีตะวันตก. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร : บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.
ณัชชา โสคติยานุรักษ์. (2547). พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดนัย ลิมปดนัย. (2522). ดนตรีแห่งชีวิต. (พิมพ์ครั้งแรก). กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์กราฟิคอาร์ต
Arnold, Denis, The New Oxford Companion to Music,(New York: Oxford University Press,1983)
Baines, Anthony, Brass Instruments: Their History and Development,(New York: Dover Publication, 1993).
Baines, Anthony, The Oxford Companion to Musical Instruments,( New York: Oxford University Press,1992)
Blatter, Alfred, Instrumentation and orchestration, 2nd ed. (USA:Schirmer,1997)
Scholes, Percy A.,The Oxford Companion to Music, Ninth edition (London: Oxford University Press, 1955)
Tuckwell, Barry, Yehudi Menuhin Music Guides Horn, (London: Macdonald & Co,1983)

Downloads

Published

2018-12-28

How to Cite

วิกรวงษ์วนิช ก. (2018). คู่มือช่วยในการเตรียมตัวสำหรับสอบปฏิบัติเครื่องดนตรีฮอร์นเพื่อเข้าสอบในระดับปริญญาตรีในประเทศไทย. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 22(2), 16–24. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208902