ความต้องการของนักเรียนและครูต่อการจัดการเรียนการสอน วิชาดนตรี กลุ่มสาระศิลปะ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรุงเทพมหานครเขตภาษีเจริญ

Authors

  • ณภัทร เฟื่องวุฒิ
  • โดม สว่างอารมณ์
  • พิมลมาศ พร้อมสุขกุล
  • วรสรณ์ เนตรทิพย์

Keywords:

Needs in Music Instruction, Music Course, Interval 2 Primary Education

Abstract

  The purposes of this research were 1) to study primary interval 2 students’ needs in music instruction  2) to compare primary interval 2 students’ needs in music instruction on basis of personal factors, i.e., sex, ages, and grades and 3) to study teachers’ needs, problems, and suggestions in music instruction for primary interval 2 school under Bangkok Metropolitan Administration Paseecharoen District. The sample group included 348 students and 12 music teachers. Data were collected using 1) a set of questionnaire on students’ needs and 2) an interview protocol for teachers, and were statistically analyzed by mean, standard deviation, one way-ANOVA, and Scheffe’s Pair Wise Comparison of Mean.  The purposes of this research were 1) to study primary interval 2 students’ needs in music instruction  2) to compare primary interval 2 students’ needs in music instruction on basis of personal factors, i.e., sex, ages, and grades and 3) to study teachers’ needs, problems, and suggestions in music instruction for primary interval 2 school under Bangkok Metropolitan Administration Paseecharoen District. The sample group included 348 students and 12 music teachers. Data were collected using 1) a set of questionnaire on students’ needs and 2) an interview protocol for teachers, and were statistically analyzed by mean, standard deviation, one way-ANOVA, and Scheffe’s Pair Wise Comparison of Mean.  The findings revealed the followings.

1. The primary interval 2 students’ needs in music instruction in terms of curriculum, they involved sufficient and intelligible contents; in terms of learning activities, they involved varieties of activities ranging from the easiest ones to the most difficult ones; in terms of environment, medias, and instruments, they involved increase of lights in the classroom; and in terms of measurement and evaluation, they involved using test relevant to students’ grades.

2. Those who had different age and grades had the different needs in music instruction either in general or individual items.

3. The primary interval 2 teachers’ needs in music instruction in terms of curriculum, they involved improvements of some contents based on students’ individual differences; in terms of learning activities, they indicated that child-centred learning could be only applied to those students who had previous musical background; in terms of environment, medias, and instruments, they involved increase of musical instruments; and in terms of measurement and evaluation, they involved  using practical test to monitor students’ development. The problems of music instruction referred to lack of music teachers and music training was suggested for further action.

Author Biographies

ณภัทร เฟื่องวุฒิ

Master of Art, Western Music Department, Bansomdejchaopraya Rajabhat University

โดม สว่างอารมณ์

Lecturer, Master of Art, Western Music Department, Bansomdejchaopraya Rajabhat University

พิมลมาศ พร้อมสุขกุล

Lecturer, Master of Art, Western Music Department, Bansomdejchaopraya Rajabhat University

วรสรณ์ เนตรทิพย์

Lecturer, Office of Innovative Learning, Srinakarinwirot University

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.
ชูวิทย์ ยุระยง. (2535). สาระดนตรีศึกษา แนวคิดสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ณรุทธ์ สุทธจิตต์. (2536). การพัฒนาด้านสุนทรียภาพในประมวลสาระชุดวิชาทักษะและประสบการณ์
พื้นฐานสำหรับเด็กประถมศึกษา หน่วยที่ 10. บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ณรุทธ์ สุทธจิตต์. (2538). พฤติกรรมการสอนดนตรี.กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณรุทธ์ สุทธจิตต์. (2555). ดนตรีศึกษา : หลักการและสาระสำคัญ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนกฤษณ์ วงศ์คำจันทร์. (2544). ปัญหาการสอนวิชาดนตรีศึกษาในรายวิชาศิลปะกับชีวิตระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุดรธานี. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล.
ภาสันต์ เพชรสุภา. (2552). ผลการใช้ชุดการสอนดนตรีสากลเบื้องต้นสำหรับนักเรียนระดับช่วงชั้นที่2
วิทยานิพนธ์คุรุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
มานะ พิณจะโปะ. (2555). การศึกษาสภาพปัญหาการสอนวิชาดนตรีของโรงเรียนในสังกัด สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
สุนันท์ สุขเจริญ. (2529). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนโน้ตสากล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 จากการสอนที่ใช้เปียโนในการสอนที่ใช้บัตรคีย์บอร์ด. วิทยานิพนธ์ปริญญาคุรุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสน่ห์ จามริก. (2531). ระบบการศึกษาแบบแพ้คัดออก. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Downloads

Published

2018-12-28

How to Cite

เฟื่องวุฒิ ณ., สว่างอารมณ์ โ., พร้อมสุขกุล พ., & เนตรทิพย์ ว. (2018). ความต้องการของนักเรียนและครูต่อการจัดการเรียนการสอน วิชาดนตรี กลุ่มสาระศิลปะ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรุงเทพมหานครเขตภาษีเจริญ. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 22(2), 25–39. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208905