เทคนิคการบันทึกโน้ตกลุ่มเครื่องประกอบจังหวะสำหรับวงแจ๊ส

Authors

  • พลังพล ทรงไพบูลย์

Keywords:

Jazz, Notation, Rhythm Section, Slashes

Abstract

Jazz music was developed since 1900. Composition and arranging required notation same as classical music. Jazz legendary and top of jazz music schools were important part to create notation system. Writing is a way to communicate a piece of music between arranger and musicians in musical aesthetics. Allowing musicians to use their own abilities to create the right feel. A rhythm section is a core group of instruments Jazz music was developed since 1900. Composition and arranging required notation same as classical music. Jazz legendary and top of jazz music schools were important part to create notation system. Writing is a way to communicate a piece of music between arranger and musicians in musical aesthetics. Allowing musicians to use their own abilities to create the right feel. A rhythm section is a core group of instrumentswithin an ensemble who provide defines of style, melody, harmonic and rhythmic reference for the rest of the band. A group comprises an electric guitar, a piano or a keyboard, a bass and drums. The ability to understand rhythm section writing and reading for rehearsal, performance and recording is essential to study. This article was gathered notation method from classes, arranging books and writing technique from jazz arrangers such as Sammy Nestico, Maria Schneider, Dan Haerle and Richard Sussman.

Author Biography

พลังพล ทรงไพบูลย์

อาจารย์ประจำ แขนงดนตรีแจ๊สศึกษา วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

References

ช้างต้น กุญชร ณ อยุธยา. (2560). วิเคราะห์บทประพันธ์เพลงและแนวคิดการด้นสด: เพลงเททริส,
เพลงฟีลิช, เพลงไอราและเพลงเอวฟรีไมล์ เอวฟรีสไมล์. วารสารดนตรีรังสิต. 12, 1: 17-32.
ณัชชา พันธุ์เจริญ. (2552). พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เกศกะรัต
เด่น อยู่ประเสริฐ. ศิลปินศิลปาธร. (9 ธันวาคม 2560). สัมภาษณ์.
ผจญ พีบุ้ง. (2559). การตีความและแนวทางปฏิบัติกลองชุดในบทเพลงบิ๊กแบนด์สวิง. วารสารดนตรี รังสิต. 11, 2: 1-12.
Davies, T. Jazz Notation – The Default. (n.d). Retrived from
http://www.timusic.net/debreved/jazz-notation/
Kachulis, J. (2005). The Songwriter’s Workshop. Boston: Berklee Press.
London, B. (2001). Harmony 3 and 4. Boston: Berklee Press.
Lowell, D. and Pullig, K. (2003). Arranging for Large Jazz Ensemble. Edited by Michael
Gold: Boston: Berklee Press.
McGrain, M. (1990). Music Notation. Boston: Berklee Press.
Moretti, D., & Nicholl, M. (2010). Essential Grooves. CA: Sher Music.
Schneider, M. (1998). Evanescence. Edited by Fred Sturm: New York: Universal Edition
Sussman, R. and Abene, M. (2012). Jazz Composition and Arranging in the Digital Age.
New York: Oxford University Press.
Wright, R. (1982). Inside The Score. New York: Kendor Music.

Downloads

Published

2017-12-29

How to Cite

ทรงไพบูลย์ พ. (2017). เทคนิคการบันทึกโน้ตกลุ่มเครื่องประกอบจังหวะสำหรับวงแจ๊ส. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 21(2), 2–13. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209000

Issue

Section

Academic Article