กิจกรรมทัศนศิลป์กับการบำบัดจิตใจของผู้ป่วยสตรีวัยทอง

Authors

  • ณัฐธิดา ภู่จีบ

Keywords:

Visual Art Activities, Visual Art Activities and Emotional Therapy, Postmenopausal Patient, Art Therapy

Abstract

Art or visual arts activities are beneficial in emotion quotient enhancement and stimulate cognitive functions – which vary from concentration to creativity. Moreover, art can help relieve stress for people of all age and gender, as well as being an alternative option for treatment of patients suffering from any physical and mental ailments. The article “Visual Art Activities as Therapy for Menopausal Patients” mentions about the role of visual art activities in the alleviation of emotional anomalies among postmenopausal patients (45-55 years old) as well as various theories to support such concept including Psychoanalytic Theory, Psychology of Color, Self-Esteem Theory, Value and Importance of Art to the Survival of Human Kind, Art and Environment Therapy Theory, along with other related researches. The objective is to point out the significance, possibilities, and providing guidance on how to create an art therapy program for postmenopausal patients. This objective is particularly critical in demonstrating the importance of visual art activities integration with formal education system for the benefit of society at large. The author believes that art therapy or therapy through artistic activities will more or less play a pivotal role in the alleviation of emotional and mental health of postmenopausal patients.

Author Biography

ณัฐธิดา ภู่จีบ

อาจารย์ ดร. สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

References

กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2554). หนังสือสำหรับสตรีวัยทองเล่ม1 เปลี่ยนผ่านสู่วัยทอง.กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ บี บุ๊คส์.
ชัญวลี ศรีสุโข. (2551). เคล็ดลับทำวัยทองให้เป็นวัยแห่งความสุขสุขภาพดี.กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพ.
นพ.ตู้หยวนป๋อ. (2555). 100 วิธี สุขภาพดี วัยทอง. กรุงเทพฯ : บริษัท นานมีบุ๊ค จำกัด.
บรรจบ กำจัด. (2549). Color Therapy ศาสตร์แห่งสีเพื่อการบำบัดโรค. ชีวจิต. ปีที่ 9 ,หน้า 58-62.
พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและการฝึกอบรมจำกัด (ออนไลน์). เรื่องที่คนวัยทองควรรู้. เข้าถึงได้จาก
http://www.pattanakit.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=431974&Ntype=120 เมื่อ 13 กรกฎาคม 2560.
เมธา หริมเทพาธิป. (ออนไลน์). ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Psychoanalytic theory of Freud). เข้าถึงได้จาก https://www.gotoknow.org/posts/629851 เมื่อ 10 สิงหาคม 2560.
รัฐ ลอยสงเคราะห์. (2552). ผลของศิลปะบำบัดต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ติดสารเสพติดชายสถาบันธัญญารักษ์. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์. (ออนไลน์). วัยทองและการให้ฮอร์โมนทดแทน. เข้าถึงได้จาก
http://www.bumrungrad.com/th/womens-center-obgyn-thailand/menopause-hormone-treatmen เมื่อ 8 กรกฎาคม 2560.
เลิศ อานันทนะ. (2549). แนวคิดเกี่ยวกับศิลปศึกษา. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์. (2559). รู้หรือไม่ “วาดภาพระบายสี”ช่วยรักษาอัลไซเมอร์ได้!. เข้าถึงได้จาก
http://www.sanook.com/health/4469 เมื่อ 10 กรกฎาคม 2560.
วิรุณ ตั้งเจริญ. (2542). ศิลปศึกษา. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
สมจิตร ไกรศรี. (2554). ผลของโปรแกรมศิลปะบำบัดแบบ C-E-S ที่มีต่อการลดพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาของช่วงวัย 15-25 ปี. งานศิลปกรรมบำบัด กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ สถาบันราชานุกูล , กรมสุขภาพจิต : กระทรวงสาธารณสุข.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (ออนไลน์). ศิลปะบำบัด ศาสตร์และศิลป์แห่งการบำบัด. เข้าถึงได้จาก http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/special_report/27060 เมื่อ 20 กรกฎาคม 2560.
อรธิดา ประสาร. (ออนไลน์). Art Therapy. เข้าถึงได้จาก http://home.kku.ac.th/autistic/th/images/stories/docandpdf/art%20therapy.pdf เมื่อ13 กรกฎาคม 2560
Coopersmith, Stanley. (1981). Antecedents of Self Esteem. paperbacks.
Davies, Stephen. (1991). Definitions of art. London : Cornell paperbacks.
Kramer, Edith. (2001). Art as Therapy: Collected Papers. Jessica Kingsley Publishers.
Silver, R.A. (1978). Developing cognitive and creative skills through art. Baltimore: University Park Press.

Downloads

Published

2017-12-29

How to Cite

ภู่จีบ ณ. (2017). กิจกรรมทัศนศิลป์กับการบำบัดจิตใจของผู้ป่วยสตรีวัยทอง. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 21(2), 77–88. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209004

Issue

Section

Academic Article