งานสร้างสรรค์บทเพลง “เดี่ยวไวโอลินในบทเพลงเขมรไทรโยค”

Authors

  • โกวิทย์ ขันธศิริ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Keywords:

Composition, Solo Violin, Khamen Sai Yoke, Contemporary

Abstract

At present, the majority of music activities in Thailand prefer to compose and  perform in the style resembles popular western music more than Thai traditional music. The reason for that is because  Thai traditional music in general is derived from the past generation of  Thai people and the music has been passed on to the new generation of  Thai people. Therefore, I had been trying to create and integrate contemporary music with traditional music. I have simultaneously incorporating techniques such as, intonation, improvisation, and expression of Thai traditions to high degree with western chord progression and the other musical style of western music, in order to add a new layer to modern Thai music to make it more appealing to modern listeners. I have chosen violin and piano as instruments by having violin played in the style of Thai music and having piano played on the classical and jazz chord progression. The results are  astonishing and these instruments  complement each other perfectly in contemporary music on the melody of  Prince Narisara Nuvadtivongs.

References

ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร. การประพันธ์เพลงร่วมสมัย. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2552
บรรจง ชลวิโรจน์. (2545). การประสานเสียง. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: เสมาธรรม.
ละเอียด เหราปัตย์ (2522). วิวัฒนาการของดนตรีสากล. กรุงเทพฯ
ศักดิ์ชัย หิรัญรักษ์ (2547). ดนตรีเป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาด้านสติปัญญาทางอารมณ์. วารสารเพลง ดนตรี , 10(6) , 19.
อรวรรณ บรรจงศิลป์ (2547). แนวความคิดเกี่ยวกับดนตรี. วารสารเพลงดนตรี.10(6) , 70-73.
Nettles, B. (1987). Music Harmony 1 Berklee: College of music.
Wyatt, K. & Schroeder, C. (1998). Musicians institute essential concepts harmony & theory. Milwaukee: Hal Leonard Corporation.

Downloads

Published

2018-12-28

How to Cite

ขันธศิริ โ. (2018). งานสร้างสรรค์บทเพลง “เดี่ยวไวโอลินในบทเพลงเขมรไทรโยค”. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 22(2), 62–74. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209100