การศึกษารูปแบบศิลปกรรมวัดกระซ้าย ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา

Authors

  • ปริญญา นาควัชระ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

Wat Krasai, Bell-shaped chedi with octagon platform, Temple diagram

Abstract

This article focuses on fine arts and age of Wat Krasai, PAK KRAN, Phra Nakhon Si Ayutthaya. The data from the survey were analyzed and compare with others archaeological site. The result of study reveal that Wat Krasai were built on Early Ayutthaya Period, around late 20 to early 21 B.E. In addition, we found some evidence which specify that Wat Krasai were used throughout Ayutthaya Period. Until the end of Ayutthaya, this temple has been abandoned.

References

พระราชพงศาวดาร กรุงเก่า (ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์). (2498). พระนคร: กรมศิลปากร.
พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา. (ม.ป.ป.). พระนคร: โรงพิมพ์ดอกเบี้ย
ศักดิ์ชัย สายสิงห์. (2560). เจดีย์ในประเทศไทย รูปแบบ พัฒนาการ และพลังศรัทธา. นนทบุรี: เมืองโบราณ.
สันติ เล็กสุขุม. (2544). ศิลปะอยุธยา งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน (พิมพ์ครั้งที่ 2). นนทบุรี: เมืองโบราณ.
สุรเชษฐ์ กิ่งทอง และคณะ. (2544). รายงานการขุดแต่งโบราณสถานและการขุดค้นทางโบราณคดี โบราณสถานวัดกระซ้าย ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สัญญาเลขที่ 27/2544. (ม.ป.ท.).

Downloads

Published

2018-12-28

How to Cite

นาควัชระ ป. (2018). การศึกษารูปแบบศิลปกรรมวัดกระซ้าย ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 22(2), 75–83. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209112