ศิลปะภาพพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม:การสร้างสรรค์กระบวนการภาพพิมพ์โดยใช้น้ำหมักชีวภาพ

Authors

  • สมพงษ์ ลีระศิริ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

Eco-Graphic Arts, Bio-fermentation (EM)

Abstract

The objective of this research is 1) to study the creation of graphic arts; 2) to develop the creation of graphic arts by Bio-fermentation (EM); and 3) to create the creation of graphic arts by Bio-fermentation (EM) with healthy and environmentally by using the monoprint technique in order to create an aesthetic arts with the creative thinking and the practices to produce the creative works and beneficial to health, including the environment.

References

จรีรัตน์ สกุลรัตน์, ชัยศรี สุขสาโรจน์, กมลธรรม อ่ำสกุล.(2553). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง ศักยภาพของน้ำหมักชีวภาพ(EM)ในการบำบัดน้ำชะมูลฝอยชุมชน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.หน้า 19-22 ปี 2553
แฉล้ม สถาพร.(2555). การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ด้วยสีธรรมชาติ จากพืชในจังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.หน้า 267-301 ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555
ชัยพร ระวีศิริ. (2560). การสร้างสรรค์งานศิลปะภาพพิมพ์ เทคนิคภาพพิมพ์ครั้งเดียว.ศิลปะภาพพิมพ์ช่องฉลุ.วารสารศิลปกรรมศาสตร์ วิชาการ วิจัยและผลงานสร้างสรรค์.หน้า 111-134 ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560.
ชลูด นิ่มเสมอ. (2536). เอกสารประกอบคำบรรยายเรื่อง ศิลปะภาพพิมพ์. คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ญาณวิทย์ กุญแจทอง. (2548). ป่าสงวน ภาพพิมพ์สีธรรมชาติ. กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริ้นติ้ง.
ญาณวิทย์ กุญแจทอง. (2554). เอกสารคำสอน ภาพพิมพ์ทดลองแนวใหม่. คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ธนเดช วรพงษ์. (2556). ศิลปะภาพพิมพ์ช่องฉลุ.วารสารศิลปกรรมศาสตร์ วิชาการ วิจัยและผลงานสร้างสรรค์.หน้า 100-123 ปีที่1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2556
ธีระ ตั้งวิชาชาญ. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์. นนทบุรี :โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539,หน้า 220-239.
พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ ไทย-อังกฤษ. (2541). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน.
รสนา โตสิตระกูล. (2530). ปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียว. กรุงเทพฯ :โกมลคีมทอง.
สมบูรณ์ ศุภศิลป์. (2524). จิ๋วแต่แจ๋ว : เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ. กรุงเทพฯ :สมิต.
อัศนีย์ ชูอรุณ. (2543). ความรู้เกี่ยวกับศิลปะภาพพิมพ์. กรุงเทพฯ :โอเดียนสโตร์.
องค์ความรู้ เรื่อง การทำน้ำหมักชีวภาพและการนำไปใช้ประโยชน์ [ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000080/km/km2.pdf (วันที่ค้น 5 สิงหาคม 2560)]
EM Calendar เมื่อ EM เป็นได้มากกว่าการกำจัดน้ำเสีย [ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก http://www.moveworldtogether.com/TH/article-detail.php?ID=18 (วันที่ค้น 5 สิงหาคม 2560)

Downloads

Published

2018-12-28

How to Cite

ลีระศิริ ส. (2018). ศิลปะภาพพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม:การสร้างสรรค์กระบวนการภาพพิมพ์โดยใช้น้ำหมักชีวภาพ. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 22(2), 84–97. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209160