ศาสตร์และศิลป์แห่งการประพันธ์เพลง

Authors

  • อมรมาศ มุกดาม่วง

Keywords:

Musical composition, Musical creativity, Musical composition learning

Abstract

Musical composition is an audio science created by the structural principles and musical composition determined by the composer. In addition, it is one of musical sciences that requires learners to learn music theories, specialized composing techniques that require continuous training and practice as well as to have basic skills in music practice in order to develop the work with full potential. By studying basic musical skills for musical creativity, courses are widely held for learners of all levels in both formal and information educational systems. Musical composition and creativity skills are considered as advanced musically practical skills. The benefits of musical creativity and experiment would lead to the development and extension to create new diverse works, which are one of important elements of social activity, generating human potential development. This implies that the development at individual level leads to national development. 

Author Biography

อมรมาศ มุกดาม่วง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

References

ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร. (2552). การประพันธ์เพลงร่วมสมัย. บริษัท วี.พริ้นท์ (1991) จำกัด.
________________. (2553). อรรถาธิบายและบทวิเคราะห์บทเพลงที่ประพันธ์โดย ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร
ณัชชา โสคติยานุรักษ์. (2550). ดนตรีคลาสสิก: ศัพท์สำคัญ. บริษัทธรรมดาเพรส จำกัด.
ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ์. (2538). ประวัติดนตรีตะวันตกโดยสังเขป. กรุงเทพฯ : หจก. จงเจริญการพิมพ์.กรุงเทพฯ: บริษัท ธนาเพรส จำกัด.
พูนพิศ อมาตยกุล. (2555). ดนตรีอาศรมวิทยา เรื่อง สุนทรียศาสตร์ กับงานศิลปะ การแสดง และ
เพลงดนตรี. (เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสัมมนาดนตรีวิทยา: เรื่องควรรู้จากอาศรมดนตรีวิทยา)
_____________. (2559). สมอง ระบบประสาท ดนตรี และนักดนตรี. (เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสัมมนาดนตรีวิทยา: เรื่องควรรู้จากอาศรมดนตรีวิทยา)
โรงเรียนดนตรียามาฮ่า. (2561). กลุ่มวิชาสำหรับเด็ก. สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2561 จาก https://th.yamaha.com/th/education/music_school/junior_courses/index.html
วิรุณ ตั้งเจริญ. (2546). สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สันติศิริการพิมพ์.
สุกรี เจริญสุข. (2549). กรณีศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์
__________. (2555). ศักยภาพความเป็นเลิศทางดนตรี : ดนตรีกับเด็ก. นครปฐม : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (2556). หลักสูตรดุริยางคศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
อชิมา พัฒนวีรางกูล. (2016). ดรุณดุริยางค์: Thai Piano Pieces for Children. บริษัท ธนาเพรส จำกัด.
อมรมาศ มุกดาม่วง. (2554). บทประพันธ์เพลง หรรษา “ผญา” ยาม. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ดุริยางคศิลป์ ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สืบค้นเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2561
จาก https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/29314
Berklee. (2018). Bachelor of Music in Composition. ข้อมูลจาก Berklee Composition Department สืบค้นจาก https://www.berklee.edu/composition/bachelor-of-music-
in-composition
Harold F. Abeles, Lori A. Custodero. (2010). Critical Issues in Music Education:
Contemporary Theory and Practice. New York: Oxford University Press, Inc.
Gordon Cox and Robin Stevens. (2010). The Origins and Foundations of Music Education
(Canada: Diverse developments across the decades, Nancy Vogan). America: BookEns, Royston, Herts.
Margaret A. Boden. 2004. CREATIVITY IN A NUTSHELL. สืบค้นจาก file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/Creativity_in_a_nutshell.pdf
Martin Fautley. (2010). Assessment in Music Education. New York: Oxford University Press
Michael Miller. (2005). Music Composition. USA: Penguin Group Inc.
Liselotte SELS. (2014). MODERN USES AND FUNCTIONS OF TURKISH FOLK MUSIC IN TURKEY. สืบค้นเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2561 จากhttps://eds.a.ebscohost.com.ejournal.
mahidol.ac.th/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=43e048b2-7029-4d22-a925-9318aa1dcd7c%40sessionmgr120
Segundo Armas Torres. (2014). Music Therapy In The Prevention And Treatment of Depression In Older Adults In lima-Peru สืบค้นเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2561 จาก
https://www.oncotherm.com/sites/oncotherm/files/2017-07/Music_therapy_in_ the_prevention_and_treatment_of_depression.pdf
TENG Ensemble. (2018). The TENG Ensemble. สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2561 จาก https://www.youtube.com/user/thetengcompany/featured?pbjreload=10

Downloads

Published

2018-12-28

How to Cite

มุกดาม่วง อ. (2018). ศาสตร์และศิลป์แห่งการประพันธ์เพลง. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 22(2), 50–61. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209505