การศึกษาและปฏิบัติการสื่อสารการแสดง เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เรื่อง มหาตมะ บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

Authors

  • สทาศัย พงศ์หิรัญ สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

Plays, Communication Arts, Performing Arts, Writings of King Rama VI

Abstract

The research “Mahatama : The Performing Arts Communication to Promote Moral and Ethic from The Plays of King Rama V”, the royal writing of King Rama VI, to Promote Morality and Virtue” was aimed to study the process of creating performing arts in form of play and to communicate morality and virtue concept through creative works by using play process as an instrument to communicate such concept as well as to do study from documents, interview and observation. This research emphasized on data analysis through interpretation and creation of inductive conclusion. The study result was the obtainment of theater-style performing arts and model of creative media to communicate and construct knowledge and to raise awareness about morality and virtue along with governance in the society according to all objectives. The creative performing arts could be identified according to procedures of play arrangement as follows 1) pre-production that requires selection of role, performers and team 2) production with emphasis on rehearsal, work production as well as performance and 3) Post-production to extend, develop, and improve works as a guideline for more effective performance production next time. Moreover, communication of morality and virtue concept could be summarized as follows 1) Using plays to communicate 4 items of morality and virtue according to Aristotle, a Greek philosopher, including prudence, temperance, courage and justice, 2 ) using play to reflect social condition such as political crisis along with different culture, belief and ideology of people in the society. The conclusion from the research together with the result of survey with questionnaire indicated that “Mahatama : The Performing Arts Communication to Promote Moral and Ethic from The Plays of King Rama V”, the royal writing of King Rama VI, to Promote Morality and Virtue” was performing art with outstanding characteristic referred as to “multicultural” format which is the mixture of Thai-style story and theater-style presentation and multimedia of western. Furthermore, it could be utilized to integrate knowledge with class instruction. Hence, this creation of theater-style performance could be the model of communicative instrument for learning and constructing knowledge and understanding and the guideline to reduce social conflicts and to raise awareness about morality and virtue of people in Thailand for better social changes in the future.

References

กองบรรณาธิการมติชนสุดสัปดาห์. (2551, 29 สิงหาคม - 4กันยายน). ประเทศของเราไม่ใช่ประเทศของ 1 คน 2 คน บทความพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ. มติชนสุดสัปดาห์, (28)1463, หน้า 9
ขวัญชนก นัยเจริญ. (2555). การวิเคราะห์ภาพสะท้อนวิถีชีวิตประชาธิปไตยจากบทละครพูดพระราชนิพนธ์ในพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.
ชัยพร วิชชาวุธ, ธีระพร อุวรรณโณ. (2536). แนวคิดและพัฒนาการใหม่ในการปลูกฝังจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทัศนา ทัศนมิตร. (2533). รวมเรื่องเอกละคร ร.6. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ ร.ศ. 229.
มัทนี รัตนิน. (2549). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะการกํากับการแสดงละคอนเวที. กรุงเทพมหานครสํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
รัชดาวัลย์ สวนจันทร์. (2552). หลักคุณธรรม จริยธธรรม ศีลธรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ. สืบค้นจาก https://www.gotoknow.org/แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.
สดใส พันธุมโกมล. (2542). ศิลปะของการแสดง (ละครสมัยใหม่). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Downloads

Published

2019-06-28

How to Cite

พงศ์หิรัญ ส. (2019). การศึกษาและปฏิบัติการสื่อสารการแสดง เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เรื่อง มหาตมะ บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 23(1), 37–49. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209800

Issue

Section

Research Article