เครื่องประดับเซรามิก : เอกลักษณ์ภูมิปัญญาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

Authors

  • ธนกฤต ใจสุดา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ภัทรา ศรีสุโข คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  • ณภัค แสงจันทร์ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Keywords:

marketing opportunities, identity wisdom, ceramic jewelry, cultural capital

Abstract

This research "Ceramic Jewelry: Identity Wisdom for Commercial Product Development" aims to study the ceramic producing process in various sources in Thailand. The Identity analysis is linked to jewelry design, along with consumer behavior analysis and guideline for the development of ceramic ornaments for the design and development of ceramic jewelry. The research operations are divided into three parts: the research on the wisdom and the identity of the ceramic work, the marketing research of the ceramic jewelry industry and the research on the production and design of ceramic jewelry.

The research found that. Ceramic has the potential to develop into a unique jewelry that expresses wisdom and the production and decorating process is inspiring and creative by each source of Thai ceramics can tell the story and show their unique character. The researchers used the hybrid design concept. (Hybridization) by definition the ceramic sources Sukhothai and Samut Sakhon are contemporary luxury jewelries  for women ages 25-36 and ceramic of Ratchaburi and Lumpang sources are contemporary fashion Jewelries for women aged 36-45. The results of this research helps to create market opportunities for jewelry products that is a using the benefit of materials and techniques that are unique to the wisdom of commercial value added.

References

ธนกฤต ใจสุดา. (2559). แบบสอบถามพฤติกรรมผู้บริโภคเครื่องประดับ. เก็บข้อมูลวันที่ 15 สิงหาคม 2559
ธนกฤต ใจสุดา. (2560). การพัฒนาเครื่องประดับเซรามิกเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด. กรุงเทพฯ : กองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.).
วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ. (2539). ศิลปะเครื่องประดับ. กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮาส์.

Downloads

Published

2019-06-28

How to Cite

ใจสุดา ธ., ศรีสุโข ภ., & แสงจันทร์ ณ. (2019). เครื่องประดับเซรามิก : เอกลักษณ์ภูมิปัญญาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 23(1), 73–84. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209811

Issue

Section

Research Article