ประติมากรรมร่วมสมัยในสื่อเครื่องเคลือบดินเผา

Authors

  • สมศักดิ์ เหมะรักษ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ปิติวรรธน์ สมไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Keywords:

Contemporary Art, Representative figure, The 4-classical elements, Ceramic

Abstract

 This article is a part of the research on ceramic creation: human representative that reflects society thru the 4-classical elements for Doctor of Philosophy Degree in the field of Visual Arts and Design by focusing on studying of human representative that occurred in Ceramic Sculpture art creation of Contemporary Art from the past until the present time which is continuously be found.

It is interesting and is of a specific science that sculpture of human representative conveying connotation can be found from various media including ceramic media.  It is with intriguing to study because it is last long from the Pre-historical period. Nevertheless, there is not much wider collecting data for studying creation of human representative.  Therefore, the researcher has paid interest to study the idea and related theory of sculpture artwork that convey thru human representative media by focusing on ceramic sculpture which the researcher is familiar with and obtains working experience in this field of art.  The researcher has brought foundation of conceptual idea, process of creativity, implying thru ceramic sculpture in form of human representative that was created by renowned contemporary artists as the course of studying. Result of the study can be applied and adapted to develop art creation of the researcher in a systematic way that is interacted with the context of today Thai way thru human representative sculpture.

References

กำจร สุนพงษ์ศรี. (2526). สุนทรียศาสตร์ หลักปรัชญาศิลปะ ทฤษฏีทัศนศิลป์ ศิลปะวิจารณ์ (พิมพ์ ครั้งที่ 2).กรุงเทพฯ.สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิรพัฒน์ พิตรปรีชา. ( 2545 ). โลกศิลปะศตวรรษที่ 20 . กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ.
ธีรยุทธ บุญมี. ( 2546 ). โลก Modern & Post Modern. กรุงเทพฯ : สายธาร.
วิรุณ ตั้งเจริญ. ( 2547 ). ศิลปะหลังสมัยใหม่. กรุงเทพฯ : อีแอนด์ไอคิว.
อารี สุทธิพันธ์. ( 2540 ). มนุษย์กับจินตนาการ. กรุงเทพฯ : ต้นอ้อแกรมมี่
Adlin, Jane. (1998). Contemporary Ceramics. New York : Metropolitan Museum of Art
Archer, Michael. ( 1997 ). Art Since 1960. London : Thames and Hudson.
Gilbert Rita. ( 1995 ). Living with Art. Fourth Edition. Ohio : R.R. Donnelley & Sons.

Downloads

Published

2019-06-28

How to Cite

เหมะรักษ์ ส., ตันยาภิรมย์ เ., & สมไทย ป. (2019). ประติมากรรมร่วมสมัยในสื่อเครื่องเคลือบดินเผา. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 23(1), 85–96. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209814

Issue

Section

Research Article