การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมวงแจ๊สและความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ด้วยชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส ของนักเรียนดนตรีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

Authors

  • ณัฐพล สุทธิเกษม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ฌานิก หวังพานิช คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

Instructional Package, Jazz Ensemble, Learning Achievement, Satisfaction

Abstract

This research is quasi-experimental research using one-group pretest-posttest design aimed to 1) examine the learning achievement in jazz ensemble through the instructional package on jazz ensemble; and 2) study the satisfaction toward the teaching and learning through the instructional package on jazz ensemble. The sample was 20 senior high school students, Sarasas Ektra High School who enrolled in jazz ensemble class. The research tools comprised the experimental tool including the instructional package on jazz ensemble; and the data-collecting tool including the learning achievement in jazz ensemble test and the satisfaction toward the teaching and learning through the instructional package on jazz ensemble test.  

The results derived by comparing learning achievement in jazz ensemble through the instructional package on jazz ensemble using a statistical analysis of the t-test for dependent sample; and analysing the satisfaction toward the teaching and learning through the instructional package on jazz ensemble using a simple descriptive statistcal analysis.

The results were 1) the learning achievement in jazz ensemble of the music students were significant higher than before using instructional package on jazz ensemble at the .05 level; and 2) the satisfaction of students toward the teaching and learning through the instructional package on jazz ensemble was in the high level (X= 4.36, S.D. = 0.71)

References

กมลธรรม เกื้อบุตร. (2538). ดนตรีแจ๊สในสังคมไทยในยุคเริ่มต้น. พิษณุโลก: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
กาญจนา สีลาไหม. (2549). การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เรื่องงานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
ฉัตรชัย จิรลาภวิรุฬห์. (2558). การพัฒนาชุดกิจกรรมวิชาดนตรีสากลโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.วิทยานิพนธ์ ศึกษามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, กรุงเทพฯ.
ธัญชนา ชัยวิรัตน์. (2559). การพัฒนาชุดการสอนคีย์บอร์ด (เปียโน) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิฃาดนตรี วิชาโทเปียโน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. วิทยานิพนธ์ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, กรุงเทพ.
บุศรา เขินอำนวย. (2546). ความพึงพอใจของนักเรียนต่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด กทม., ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
ศรายุทธ ประภา. (2559). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านค่าตัวโน้ตดนตรีสากล โดยใช้ชุดการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาศิลปศึกษา แขนงดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, เลย.
หยาดพิรุณ พวงสุวรรณ์. (2558). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ทักษะพื้นฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที 1. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน). มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี, จันทบุรี.

Downloads

Published

2019-06-28

How to Cite

สุทธิเกษม ณ., & หวังพานิช ฌ. (2019). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมวงแจ๊สและความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ด้วยชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส ของนักเรียนดนตรีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 23(1), 25–36. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209822

Issue

Section

Research Article