การออกแบบกับตัวเลข

Authors

  • ศุภวิช อิศรางกูร ณอยุธยา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • บุษยมาศ มาลยมาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

Design, Visual Arts, Universal principles

Abstract

To all appearances, Designing is all about form and function, visual elements, and design principles. Designers and educators tend to too much emphasize on the matter of visual attributes, however there are other universal principles of design that we can utilize and apply, borrowing from other relevant areas. This article will especially focus on the topic of “number” in different principles and theories, such as Fibonacci sequence, Pareto principle, Rule of third, Hick’s law, Fitt’s law, Monte Carlo simulation, 100th monkey effect, Gutenberg diagram, Einsenhower matrix, Hierarchy of needs, 5 hat racks, 6 degrees of separation, SCAMPER, Ockham’s razor, Forgiveness respectively. In order to keep up with ever changing technology and new body of knowledge, designers and posterity should be aware of these universal principles. They should be open minded and be well rounded at the same time.

References

Dam, Rikke. (2019). The Pareto Principle and How to be More Effective. วันที่สืบค้น 5 กรกฎาคม 2562 จาก https://www.interaction-design.org/literature/article/the-pareto-principle-and-how-to-be-more-effective
Duignan, Brian. (2019). Occam’s razor. วันที่สืบค้น 5 กรกฎาคม 2562 จาก https://www .britannica.com/topic /Occams-razor
Elmansy, Rafiq. (2015). A Guide to the SCAMPER Technique for Creative Thinking. วันที่สืบค้น 5 กรกฎาคม 2562 จาก https://www.designorate.com/a-guide-to-the-scamper-technique-for-creative-thinking/
Krogerus, Mikael and Tschappleler. Roman (2012). The Decision Book: Fifty models of strategic thinking. Great Britain: Profile Books LTD.
Kruse, Kevin. (2016). The 80/20 Rule and How It Can Change Your Life. วันที่สืบค้น 5 กรกฎาคม 2562 จาก https://www.forbes.com/sites/kevinkruse/2016/03/07/80-20-rule/#3fba68fa3814
Lidwell, William, Holden, Kritina and Butler, Jill. 2015. The pocket Universal Principles of Design: 150 essential tools for architects, artists, designers, developers, engineers, inventors, and makers. MA, USA: Rockport Publisher, Inc.
Price, Emma. (2017). The 100th Monkey Effect. วันที่สืบค้น 5 กรกฎาคม 2562 จากhttps://medium.com /@EmmaPrice/the-100th-monkey-effect-b669d504e347
Roberts, Ivy. (2019). Golden Section: Definition, Art & Method. วันที่สืบค้น 5 กรกฎาคม 2562 จากhttps://study.com/academy/lesson/the-golden-section-definition-art-method.html
William, Rik. (2013). Five Hat Racks, The LATCH Principle. วันที่สืบค้น 5 กรกฎาคม 2562 จาก https://rikwilliams .net/ux/information-architecture/five-hat-racks-the-latch-principle/
______________. (2019). Golden Section. วันที่สืบค้น 5 กรกฎาคม 2562 จาก https://www .mathsisfun .com /numbers/ golden-ratio.html
______________. (2019). Fitt’s Law. วันที่สืบค้น 5 กรกฎาคม 2562 จาก https://www .interaction-design.org/literature/topics/fitts-law
______________. (2019). Monte Carlo Simulation. วันที่สืบค้น 5 กรกฎาคม 2562 จากhttps://www.palisade .com/risk/monte_carlo_simulation.asp
______________. (2019). Six Degrees of Separation. วันที่สืบค้น 5 กรกฎาคม 2562 จากhttp://www.oxfordmath center.com/drupal7/node/655

Downloads

Published

2019-06-28

How to Cite

อิศรางกูร ณอยุธยา ศ., & มาลยมาน บ. (2019). การออกแบบกับตัวเลข. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 23(1), 109–123. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/210008

Issue

Section

Academic Article