การหาประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเครื่องดนตรีสากล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี

Authors

  • สุรศักดิ์ ดิษฐปาน วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • โดม สว่างอารมย์ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • พนัง ปานช่วย วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • วรสรณ์ เนตรทิพย์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

The efficiency of Computer Assisted Instruction: CAI

Abstract

The purposes of this research were 1) to find the efficiency of Computer Assisted Instruction for mattayom 3 students in Chonradsadornumrung School, Chonburi. The efficiency criteria is 80/80 and 2) to compare the achievement 

before and after learning  through computer Assisted Instruction. The sample was 

30 , Mattayom 3 students from Chonradsadornumrung School of the 1/2018 academic year. Tools used in research consisted of the teaching materials of Fundamental Art : Musical Instrument for Mattayom 3 and the achievement  test before and after learning through computer Assisted Instruction.

THE RESULTS SHOWED THAT

1. The efficiency of Computer Assisted Instruction is 83.89/87.33. This is higher than the standard set of 80/80.

2. After the use of Computer Assisted Instruction, the students had an average of 26.20. This average is greater than before the use of Computer Assisted Instruction which the mean is 10.57 This shows that the students’achievement learning through computer Assisted Instruction was significantly higher at the level of 0.5

References

กุศยา แสงเดช. (2545). แบบฝึกคู่มือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ. กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์แม็คจำกัด.
ชาตรี เกิดธรรม. (2545). วิจัยในชั้นเรียนแต่เขียนไม่เป็น. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ดวงกรมสมัย.
บุญชม ศรีสะอาด.(2532). วิธีการทางสถิติ สำหรับการวิจัยเล่ม 2. มหาสารคาม: ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม.
พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล.(2553).เครื่องดนตรีสากล [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http:// www.thaigoodview.com/node/18268/; (วันที่ค้นข้อมูล :18 กรกฎาคม 2561).
ไวโรจน์ อิ่มโพ.(2550). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและระดับเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.)ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชฏสกลนคร จากการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน. มหาวิทยาลัยราชฏสกลนคร.

Downloads

Published

2019-06-28

How to Cite

ดิษฐปาน ส., สว่างอารมย์ โ., ปานช่วย พ., & เนตรทิพย์ ว. (2019). การหาประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเครื่องดนตรีสากล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 23(1), 2–11. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/210153

Issue

Section

Research Article