แนวทางการสนับสนุนการเรียนดนตรี

Authors

  • Sitsake Yanderm สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

การสนับสนุนการเรียนดนตรี, การเรียนการสอนดนตรี, Music learning support, Music instruction

Abstract

บทความวิชาการเรื่องนี้มุ่งศึกษาแนวทางการสนับสนุนการเรียนดนตรี ซึ่งผลการศึกษาพบว่า แนวทางการสนับสนุนการเรียนดนตรีที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วย 7 หัวข้อหลักคือ (1) ครูมีเป้าหมายในการสอนร่วมกับผู้เรียน คือมีจุดมุ่งหมายในการเรียนการสอนร่วมกับนักเรียน (2) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง คือการที่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนกับครู (3) มีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม คือการใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาผู้เรียน (4) การใช้บทเพลงนอกบทเรียน คือการใช้บทเพลงนอกบทเรียนที่สอดคล้องกับบทเรียน (5) การสอนให้นักเรียนฝึกซ้อมดนตรีอย่างมีคุณภาพ คือการสอนวิธีการฝึกซ้อมดนตรีอย่างเป็นขั้นตอน (6) เป็นครูที่ส่งเสริมนักเรียน คือลักษณะของครูที่พึงประสงค์ต่อความเจริญก้าวหน้าของนักเรียน และ (7) มีกิจกรรมเสริมจากครูและผู้ปกครอง คือกิจกรรมดนตรีนอกห้องเรียนที่ครูและผู้ปกครองส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วม โดยทั้ง 7 หัวข้อข้างต้นจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อเกิดความร่วมมือกันระหว่างครูผู้สอน นักเรียน และการสนับสนุนที่ดีจากผู้ปกครอง ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่การเรียนรู้ดนตรีของนักเรียน   

 

GUIDELINE FOR SUPPORTING MUSIC LEARNING

This academic article aims to study on supporting of music learning. The researching outcome indicates that the efficient means to support music learning compose of main seven factors as followings. (1) Teachers purpose teaching targets that are in accordance with students’. The instructional objectives of teachers and students are in the same concept. (2) Parents’ participation, parents should participate through the instructional process. (3) Appropriate teaching materials, teaching materials should be suitable and encourage learning development. (4) Applying other music pieces, music pieces that are not in standard course yet relate to the lesson should be utilized into the music instruction. (5) Training the students to the productive music practice, students should learn to understand good practicing scheme. (6) Being encouraging teachers, encouraging teachers are characteristics of desired teachers. (7) Supplementary activities form teachers and parents, teachers and parents should promote students to join other musical activities. These all seven factors will be accomplished by the accordance of teachers, students, and parents for the highest development of students’ music learning.

Downloads

Published

2017-06-01

How to Cite

Yanderm, S. (2017). แนวทางการสนับสนุนการเรียนดนตรี. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 21(1), 2–11. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/92882