การพัฒนาทักษะในการจำแนกคุณลักษณะเสียงสูง-ต่ำของตัวโน้ตโดยการใช้สัญลักษณ์มือแทนระดับเสียงตัวโน้ตตามแนวการสอนของโคดาย

Authors

  • Padnaree Leewiwattanachot โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

Keywords:

คุณลักษณะเสียงร้อง, แนวการสอนของโคดาย, สัญลักษณ์มือ, ดนตรี, เสียงตัวโน้ต, Vocal features, Kodály method, Hand sign, Music, Pitch

Abstract

การพัฒนาทักษะในการจำแนกคุณลักษณะเสียงสูง-ต่ำของตัวโน้ต โดยการใช้สัญลักษณ์มือแทนระดับเสียงตัวโน้ตตามแนวการสอนของโคดาย ในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทักษะในการจำแนกคุณลักษณะเสียงสูง-ต่ำของตัวโน้ต ได้อย่างถูกต้อง ขอบเขตการวิจัย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ จำนวน 11 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ระยะเวลาในการสอน 4  สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 15 นาที เริ่ม วันที่ 1 มิถุนายน 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่วิธีการสอนโดยการใช้สัญลักษณ์มือแทนระดับเสียงตัวโน้ต (Hand Sign) ตามแนวการสอนของโคดาย (Kodály method) และ แบบทดสอบก่อน/หลังเรียน (การปฏิบัติ)ผลการวิจัยพบว่าเมื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ที่ได้รับการสอนโดยการใช้สัญลักษณ์มือแทนระดับเสียงตัวโน้ต (Hand Sing) ตามแนวการสอนของโคดาย (Kodály method) มีทักษะในการจำแนกคุณลักษณะเสียงสูง-ต่ำของตัวโน้ตหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน จัดอยู่ในเกณฑ์การประเมินดีมาก เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

 

IMPROVING THE SKILLS TO CLASSIFY HIGH-LOW-PITCHED SOUNDS OF A NOTE BY HAND SIGN ACCODING TO THE TEACHING OF KODALY METHOD

Improving the skills to classify high-low-pitched sounds of a note by Hand Siเ.According to the teaching of Kodály method.It aims at the skill of identifying the high-pitch features of the note correctly.Research scope student of Pratomsuksa 2 of the first semester of academic year 2016 by the specific selection method. Duration of instruction is 4 weeks, once a week, 15 minutes, starting June 1, 2016, ending June 30, 2016. The tools used in the study were teaching methods by Hand Sing. According to the teaching of Kodály method and Pre / Post Test (Practice)The results showed that when the student level Pratomsuksa 2 of the first semester of academic year 2016 who is taught by the use of Hand Sing. According to the teaching of Kodály method has the skills to classify high-low voice features of post-class notes higher than before class. Very good rating. Followed by the assumptions set.

Downloads

Published

2017-06-01

How to Cite

Leewiwattanachot, P. (2017). การพัฒนาทักษะในการจำแนกคุณลักษณะเสียงสูง-ต่ำของตัวโน้ตโดยการใช้สัญลักษณ์มือแทนระดับเสียงตัวโน้ตตามแนวการสอนของโคดาย. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 21(1), 12–18. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/92883