กาลแห่งดนตรีไทย

Authors

  • Wattanawut Changchana สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

ดนตรี, เครื่องดนตรีไทย, วงดนตรีไทย, บทบาทและหน้าที่, music, Thai music instrument, Thai ensemble, role and function

Abstract

ดนตรีเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์แห่งการดำรงชีวิตและเผ่าพันธุ์ของตน มีการสืบทอด สร้างสรรค์และปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและช่วงเวลาของตนที่ผันแปรต่าง ๆ กันไป จึงเกิดเป็นวัฒนธรรมดนตรีไทยที่เปรียบเสมือนมรดกทางวัฒนธรรมของสังคม ดังนั้นในบทความนี้จะกล่าวถึงความเจริญของดนตรีไทยตามกาลเวลา ประกอบด้วย เครื่องดนตรีไทย วงดนตรีไทย และบทบาทหน้าที่ในสังคม เพื่อความตระหนักรู้ในคุณค่าซึ่งบรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ และเป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งที่แสดงลักษณะเฉพาะของชาติไทย สมควรที่จะภาคภูมิใจและช่วยกันทำนุบำรุงส่งเสริมและรักษาไว้ให้ดำรงคงอยู่สืบไป

 

TIME FOR THAI CLASSICAL MUSIC

Music is a cultural phenomenon that humans have created for benefiting and enriching human culture. Being creative and adapting to changing environments has always been a cultural trait in all human societies. Thai cultural music is one example of a society that has gone through many changes but still maintains its dignity and cultural heritage. This article is attempting to analyze the changing environmental factors that have helped develop Thai classical music over a period of time. Including, Thai musical instruments, Thai ensemble and role and function in Thai music. One of the ideas and goals is for future generations to appreciate and understand previous predecessors of artists, who have created this cultural phenomenon for their benefit. This is to show people the characteristics of Thailand and its culture. This article also wants to preserve, promote, and maintain this culture for future generations forever.

Downloads

Published

2017-06-01

How to Cite

Changchana, W. (2017). กาลแห่งดนตรีไทย. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 21(1), 19–33. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/92884