การวิเคราะห์เรื่องการจัดงานแข่งขันเต้นบีบอยในประเทศไทย: ในมุมมองของผู้จัดการแข่งขันชาวไทย

Authors

  • Sompong Leartvimolkasame สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Keywords:

บีบอย, ฮิปฮอป, แข่งขันเต้น, บีบอยประเทศไทย, B-boy, Hip-Hop, Dance competition, Thai B-boy

Abstract

การเต้นบีบอยเป็นแขนงหนึ่งของการเต้นสตรีท (Street Dance) เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 1970 ที่นครนิวยอร์ค และเป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมฮิปฮอป โดยครั้งแรกที่เริ่มเข้ามาสู่ประเทศไทย การเต้นบีบอยยังเป็นเพียงแค่การแสดงความสามารถเฉพาะตัว และจึงขยายวงกว้างขึ้นจนกระทั่งสามารถจัดงานแข่งขันได้ หรือที่เรียกกันว่า “บีบอย แบทเทิล” (B-boy Battle)การจัดงานแข่งขันเต้นบีบอยในวัฒนธรรมฮิปฮอปมีหลายจุดประสงค์ขึ้นอยู่กับปรัชญาของตัวผู้จัดงานแข่งขันว่าจะถ่ายทอดออกมาในรูปแบบไหน บทความนี้ต้องการนำเสนอการวิเคราะห์การจัดงานแข่งขันเต้นบีบอยในประเทศไทย โดยนำเสนอผ่านแง่มุมของผู้จัดการแข่งขัน รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดงานแข่งขันในอนาคตการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์นักจัดงานแข่งขันเต้นบีบอยมืออาชีพในประเทศไทย จำนวน 4 คน การศึกษาประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมฮิปฮอป การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมโดยการเข้าร่วมแข่งขันในงานแข่งขันเต้นบีบอยในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.2558-2559 โดยผลการศึกษาสรุปได้เป็น 6 สาระสำคัญคือ 1. ปัจจัยสำคัญหลักในการจัดงานแข่งขันเต้นบีบอย 2. ขั้นตอนในการจัดงานแข่งขันเต้นบีบอย 3. จุดมุ่งหมายในการจัดงานแข่งขันเต้นบีบอย 4. องค์ประกอบที่ควรคำนึงถึงในการจัดงานแข่งขันเต้นบีบอย 5. อัตลักษณ์ของงานแข่งขันเต้น 6.จรรยาบรรณ เพื่อสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของบีบอยไทย และเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการจัดการแข่งขันเต้นบีบอยในประเทศไทยให้กับผู้ที่สนใจ

 

THE ANALYSIS PF B-BOY COMPETITION IN THAILAND: A PERSPECTIVE OF THAI B-BOY COMPETITION ORGANIZERS

B-boying is a form of street dancing that originated since the 70’s in New York City. It is one of the foundations of Hip-hop culture. The first time B-boying appears in Thailand. Initially, B-boying started without a formal structure, just allowing the dancers to showcase their skills until it finally led to a competition or more commonly known as B-boy battles. Conducting a competition must be translated well as to serve the purpose and preserve the values of B-boying that will be carried out by the competition organizer.  The purpose of this article is to analyze the prevailing structure of B-boy competitions here in Thailand from the perspective of B-boy competition organizers. In addition, the suggestions that will be gathered can be used to develop future B-boy battles.This research analysis was gathered through qualitative interviews with the 4 top Thai B-boy competition organizers, study the history of Hip-Hop culture, observations and participations B-boy competitions throughout the year 2015-2016. An analysis of the interviews and studies resulted into 6 significant parts 1. Main factors in Thailand B-boy competition 2. The process of the Thailand B-boy competition 3. Purposes of the Thailand B-boy competition 4. The elements of the Thailand B-boy competition 5. Identities of the Thailand B-boy competition 6.MoralityThe views gathered from the organizers added to our understanding on the unique culture of Thai B-boy and paves way on discussing more on how to build bridges to the lack of understanding and unity of Thai practitioners.

Downloads

Published

2017-06-01

How to Cite

Leartvimolkasame, S. (2017). การวิเคราะห์เรื่องการจัดงานแข่งขันเต้นบีบอยในประเทศไทย: ในมุมมองของผู้จัดการแข่งขันชาวไทย. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 21(1), 34–47. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/92885