การดำรงอยู่ของนาฏศิลป์ไทยในศตวรรษที่ 21

Authors

  • Yada Chula-Saevok โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

Keywords:

การดำรงอยู่, นาฏศิลป์ไทย, ศตวรรษที่ 21, The existence, Thai dramatic arts, 21st century

Abstract

การดำรงอยู่ของนาฏศิลป์ไทยในศตวรรษที่ 21 คือความตระหนักรู้ของมนุษย์ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีต่อคุณค่าและทิศทางของนาฏศิลป์ไทย เนื่องจากสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆอยู่ตลอดเวลา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี อันส่งผลกระทบต่อวิถีการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างทั่วถึง รวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านนาฏศิลป์ไทยที่มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางความคิด ความเชื่อ ทัศนคติของคนไทยในสังคมปัจจุบัน ส่งผลให้นาฏศิลป์ไทยมีบทบาทที่เปลี่ยนไปจากในสมัยอดีต จึงทำให้มุมมองเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของนาฏศิลป์ไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วย เพราะมีทั้งมุมมองที่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลง พัฒนาหรือผสมผสานสิ่งใหม่ๆ มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทและความต้องการของสังคม เพื่อให้มีความน่าสนใจและเหมาะสมกับผู้ชมในปัจจุบัน และอีกหนึ่งมุมมองที่เห็นควรแก่การอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยในรูปแบบดั้งเดิมเอาไว้ ไม่ควรปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมสิ่งที่ไม่ใช่ของดั้งเดิม เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมุมมองการดำรงอยู่ของนาฏศิลป์ไทยในศตวรรษที่ 21 ของแต่ละบุคคล อาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยในหลายด้าน เช่น อายุ เพศ การศึกษา และอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้มุมมองต่างๆที่เกิดขึ้นควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของการดำรงอยู่ของนาฏศิลป์ไทยในแต่ละบริบทนั้นๆ เพื่อให้นาฏศิลป์ไทยดำรงอยู่ได้ทุกยุคทุกสมัยในฐานะศิลปวัฒนธรรมของชาติที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยสืบไป

 

THE EXISTENCE OF THAI DRAMATIC ARTS IN 21ST CENTURY

The existence of Thai dramatic arts in 21st century is people’s awareness nowadays which affects the value and model of Thai dramatic arts. Since the world has been changing all the time in term of economy, society, politics, technology, and the culture change especially in Thai dramatic arts which are related to the thoughts, beliefs and attitudes of Thai people, all of these affect the view of the existence of Thai dramatic arts. Some agrees with the change and development which are adapted with the context and needs so that Thai dramatic arts will be interesting and appropriate for the audience. On the other side, some says that Thai dramatic arts should be conserved as their origin so the new generation can study and appreciate them from the beginning to the present. Due to various and different thoughts, beliefs and attitudes, these are concepts for the existence of Thai dramatic arts in 21st century. The people’s views might be different depending on various factors such as age, sex, education and careers. However, each view should be adapted properly with contexts and get the most out of the existence of Thai dramatic arts to preserve Thai arts and culture which refer to Thai identity.

Downloads

Published

2017-06-01

How to Cite

Chula-Saevok, Y. (2017). การดำรงอยู่ของนาฏศิลป์ไทยในศตวรรษที่ 21. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 21(1), 48–61. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/92886