การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน กับการเรียนรู้ศิลปะ

Authors

  • Triwit Pijitplakard สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • Atipat Vijitsatitrat สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

การเรียนรู้, สมอง, ศิลปะ, การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน, Learning, Brain, Art, Brain Based Learning

Abstract

การเรียนรู้ศิลปะนั้นเป็นการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะ กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ซึ่งต้องอาศัยทั้งจินตนาการ ความคิด การวิเคราะห์ ตลอดจนการสังเคราะห์เพื่อสร้างผลงานศิลปะขึ้นมา มองมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา การที่จะพัฒนาการทำงานของสมองนั้นต้องอาศัยการจัดกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นให้สมองทั้ง 2 ซีก กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning: BBL) โดยใช้รูปแบบสนามเด็กเล่น กิจกรรมนี้จะเป็นการให้ผู้เรียนได้เสริมสร้างสมองโดยการออกกำลังกายที่อันจะส่งผลให้สมองทั้ง 2 ซีกและกล้ามเนื้อมีการพัฒนา ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ทฤษฎีศิลปะและศิลปะปฏิบัติและนำมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้

 

BRAIN BASED LEARNING (BBL) FOR ART LEARNING

Art Learning is focused on learning skills and process. It requires imagination, thought, analysis, and synthesis to create art. The brain is very important in helping to create these abilities. The development of the brain requires activities that can stimulate left and right brain. Brain Based Learning (BBL) activities use playground children. This activity will give the learner a chance to strengthen the brain by exercising, which will result in both brain and muscle development. As a result, students can learn art theory and art practice and create artistic works.

Downloads

Published

2017-06-01

How to Cite

Pijitplakard, T., & Vijitsatitrat, A. (2017). การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน กับการเรียนรู้ศิลปะ. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 21(1), 62–70. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/92887