การพัฒนางานวิจัยสร้างสรรค์ศิลปกรรมสู่การจดสิทธิบัตร

Authors

  • Aran Wanichakorn สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

สิทธิบัตร, ผลงานทัศนศิลป์และการออกแบบ, ผลงานศิลปกรรม, วิจัยสร้างสรรค์, งานสร้างสรรค์, The patent, The visual arts and design, Works of art, Creative research, Creative work

Abstract

สิทธิบัตรมีความสำคัญอย่างยิ่งจากการที่เป็นข้อกำหนดหนึ่งในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย หน่วยงาน ประเทศชาติ และเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญทางเศรษฐกิจ การศึกษา และศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในประเทศชาติ ประเทศที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการศึกษา ล้วนให้ความสำคัญต่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่และการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร เพื่อต่อยอดสู่การค้าเพื่อสร้างมูลค่ามหาศาลในเชิงพาณิชย์บทความเรื่องการพัฒนางานวิจัยสร้างสรรค์ศิลปกรรมสู่การจดสิทธิบัตร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสำคัญ และเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์การยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรจากชิ้นงานทางศิลปกรรม ได้องค์ความรู้คือ ส่วนของผลงานวิจัยและการสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมมีลิขสิทธิ์คุ้มครองด้วยตัวชิ้นงานเองอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องยื่นจดทะเบียนลิขสิทธิ์ ความสำคัญของบทความนี้คือการต่อยอดสู่การยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดหลักฐานแสดงความใหม่จากกระบวนการตรวจสอบและรับจดทะเบียนและได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1.ศิลปกรรมศาสตร์มีศักยภาพในการต่อยอดชิ้นงานที่มีลิขสิทธิ์สู่การยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีความได้เปรียบในการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรไม่ต่างกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงควรมีส่วนร่วมจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาให้ผู้สร้างสรรค์ หน่วยงานและประเทศชาติต่อไป 2.รูปแบบชิ้นงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดความใหม่ และสามารถผลิตซ้ำได้ ควรเพิ่มกระบวนการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรก่อนการเผยแพร่ เพื่อใช้เป็นหลักฐานรับรองความใหม่ได้อีกทางหนึ่ง โดยมีกฎหมายคุ้มครอง 3.ศิลปกรรมศาสตร์ประกอบไปด้วยภูมิปัญญา ทักษะ และองค์ความรู้ที่เป็นสื่อกลางทางวัฒนธรรม ที่สามารถบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานรูปธรรม ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม โดยชิ้นงานสร้างสรรค์มีแนวโน้มที่จะสามารถยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรในรูปแบบต่างๆได้ DEVELOPMENT OF CREATIVE ARTS RESEARCH INTO PATENTS

The patent is very importance, there is one from the ranking requirements of the university, organization and country to a measure of economic, education and potential of the Nation. The country's leaders that influential economic and education are so important to the modernization to patents and continue trade to create the enormous of commercial value. The subject: Development of creative arts research into patents aim to study the importance, Dissemination of experience to apply for a patent from the art work. It is the knowledge. The part of research results and creative of art be copyright protected by work piece itself anyway no need to apply for copyright registration. The importance of this paper is to continue to submit patent applications for product design to create the new evidence from the review process and already registered and protected by law.Therefor researcher is recommendations as follows: 1. Fine Art has the potential to continue in work piece with copy rights patent applications for product design. There is no different an advantage as science and technology. It should contribute to creating patents both quantitative and qualitative to keep a database of intellectual property creators, organizations and nations further 2. The pattern piece of art works that are new and can be reproduced, It should process before filing a patent application is published. 3. Fine Art is composed of wisdom, skills and knowledge to mediate cultural concrete. It can be integrated with other sciences in order to create value an unique benefit of the society and the country. The contribution of creative and innovative form to cause to submit the patent.

Downloads

Published

2017-06-01

How to Cite

Wanichakorn, A. (2017). การพัฒนางานวิจัยสร้างสรรค์ศิลปกรรมสู่การจดสิทธิบัตร. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 21(1), 71–83. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/92888