กระบวนทัศน์สำหรับการขับร้องเพลงไทย

Authors

  • Chaiyathat Sophrakhan สาขาวิชาดุริยางค์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Keywords:

การขับร้องเพลงไทย, การถ่ายทอดทักษะการขับร้อง, ทฤษฎีการขับร้องเพลงไทย, มโนทัศน์, มโนคติ, กระบวนทัศน์การขับร้อง, Thai vocal singing, Vocal performance skill transmission, Thai singing theory, concept, Imagination, Vocal paradigm

Abstract

บทความนี้ได้เสนอบทวิเคราะห์และกระบวนทัศน์เพื่อเป็นเครื่องมือการสร้างมโนทัศน์การขับร้องเพลงไทยที่จะนำไปถ่ายทอดสู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเปรียบเทียบหลักการขับร้องเหมือนกับการสร้างบ้านหลังหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 10 ประการ และจำแนกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานการขับร้อง ได้แก่ ลมหายใจ เสียงวรรณยุกต์ ถ้อยคำ สระและตัวสะกด กลุ่มที่ 2 ระเบียบแบบแผนการสร้างทำนองร้อง ได้แก่ การเอื้อน การเปิด-ปิดคำร้อง จังหวะ ช่องไฟ กลุ่มที่ 3 การเสริมแต่งเพิ่มความประณีตให้กับการขับร้อง ได้แก่ กลวิธีพิเศษ และการสร้างอารมณ์

 

PARADIGM FOR THAI VOCAL SINGING

This article offer an analysis and a paradigm as a means of formulating the concept of Thai vocal singing, which will conveyed to students effectively. By comparison, the singing process is like a house: namely, it consists of 10 principal constituents and resolves itself into three categories. The first category deals with the vocal structure - breath, tones, words, and vowels. The second, the traditional pattern for creating melodies - wordless vocals (Uean), opening, and closing lyrics, rhythm, and gaps. And, finally, the third, the skills enhancing the singing, including some exquisite techniques and emotion.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-01-01

How to Cite

Sophrakhan, C. (2017). กระบวนทัศน์สำหรับการขับร้องเพลงไทย. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 20(2), 2–12. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/92899