ประโยชน์ของดนตรีต่อเด็ก

Authors

  • Prapansak Pumin สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

ประโยชน์ของดนตรี, ดนตรีศึกษา, การพัฒนาเด็ก, The benefits of music, Music Education, Child development

Abstract

มนุษย์มีการใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สะท้อนถึงวิถีชีวิต ความเชื่อ วัฒนธรรมซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชนชาติ และมีสืบทอดต่อมารุ่นต่อรุ่น ในปัจจุบันการศึกษาประโยชน์ของดนตรีที่มีต่อการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์พบว่า ดนตรีก่อให้เกิดการพัฒนาสมองของเด็ก โดยมีผลต่อกระบวนการทำงานของสารเคมีในสมอง และการศึกษายังพบว่าคลื่นสมองของผู้ฟังดนตรี และทำกิจกรรมทางดนตรีอยู่ในระดับ Alpha  Brainwave ซึ่งเป็นสภาวะที่เหมาะกับการเรียนรู้ได้ดี นอกจากนี้ จากทฤษฎีพหุปัญญา ความฉลาดทางดนตรียังถูกยกให้มีความสำคัญเป็นส่วนหนึ่งของความฉลาดในมนุษย์ tจึงทำให้เกิดกระแสของการจัดกิจกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาศักยภาพของเด็ก

 

THE BENEFITS OF MUSIC TO CHILDREN

People use musical instruments to create art works in order to reflect their lifestyle, belief and culture which are unique in each nation, and from generation to generation. Now, according to the study in benefits of music on the development of human potentials, it has been found that music enables to develop children’ brain by affecting the function of their brain chemicals. The study also found the brain waves of people who listen to music and do some music activities is at the Alpha Brainwave level, which can be claimed as the optimal condition for learning. Besides, according to the theory of multiple intelligences, musical intelligence is one of the most important aspects in human intelligence. These leads to several music activities are manipulated to develop children’ music potentiality.

Downloads

Published

2017-01-01

How to Cite

Pumin, P. (2017). ประโยชน์ของดนตรีต่อเด็ก. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 20(2), 13–24. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/92900