การจัดการเรียนรู้ของครูนาฏศิลป์ไทย ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Authors

  • Yada Chula-Saevok โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

Keywords:

การจัดการเรียนรู้, ครูนาฏศิลป์, Moderate Class More Knowledge, Thai Dramatic Arts Teachers

Abstract

“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” คือ นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยเริ่มดำเนินการจากโรงเรียนนำร่อง 4,100 โรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และจะดำเนินการทุกโรงเรียนภายในปีการศึกษา 2559 ซึ่งนโยบายนี้จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะ และมีความสุขในการใช้ชีวิตในปัจจุบันตลอดจนสามารถส่งผลดีถึงการดำเนินชีวิตในอนาคต ซึ่งการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้นั้น หมายถึง การลดเวลาเรียนภาควิชาการและการลดเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้ เช่น การบรรยาย การสาธิต การศึกษาใบความรู้ ให้น้อยลง โดยเพิ่มเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีประสบการณ์ตรง คิดวิเคราะห์ทำงานเป็นทีม และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขจากกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลายมากขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นเรื่องของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมและเป็นเรื่องของทักษะชีวิตที่จะส่งผลต่อวิถีการดำรงชีวิตของผู้เรียน ซึ่งวิชานาฏศิลป์เป็นวิชาที่มีความสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายดังกล่าว เนื่องจากวิชานาฏศิลป์เป็นวิชาที่มีทั้งเนื้อหาด้านวิชาการและการปฏิบัติ พร้อมทั้งยังมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และกระบวนการการเรียนรู้อย่างหลากหลายที่มีความจำเป็นต่อผู้เรียน ครูผู้สอนในรายวิชานาฏศิลป์จึงต้องมีแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ดี ต้องเข้าใจบทบาทของตนเองในการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายและสามารถวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนได้ พร้อมทั้งสามารถนำองค์ความรู้และทรัพยากรที่มีอยู่มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน เพื่อตอบสนองนโยบายกิจกรรม และเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 จากการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของกระทรวงศึกษาธิการ

 

LEARNING MANAGEMENT OF THAI DRAMATIC ARTS TEACHERS IN ACCORDANCE WITH THE POLICY OF MODERATE CLASS MORE KNOWLEDGE

“Moderate Class More Knowledge” is a government policy by Prime Minister Prayut Chan-O-Cha starting with 4,100 pilot schools in the second semester in 2015 and using with all schools in 2016. This policy is made to meet students’ demand in having knowledge, skills and being happy in their daily lives. Moreover, this activity affects a good way of living in the future. “Moderate Class More Knowledge” means to reduce the academic knowledge by teachers such as explaining, demonstrating and doing some worksheets and give students more opportunities to practice, experience, work in team and learn happily by themselves with various activities so that the students can enhance their life skills in those hours especially the 21st century skills which is the trend of social change and life skills influencing the way of living. Thai dramatic art is a subject which is match with the policy because this subject consists of academic content, practicing and being interleaved with morality, creativity and variety of essential learning process. Thus, Thai dramatic arts teachers should be able to manage activities, enlighten their roles and analyze school’s context. Furthermore, teachers are able to adapt knowledge and local resources effectively to meet the demand of activities policy and improve students’ 21st century skills according to “Moderate Class More Knowledge” policy by Ministry of Education.

Downloads

Published

2017-01-01

How to Cite

Chula-Saevok, Y. (2017). การจัดการเรียนรู้ของครูนาฏศิลป์ไทย ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 20(2), 25–34. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/92901