อิทธิพลของการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมต่างประเทศกับการดำรงอยู่ของนาฏศิลป์ไทย

Authors

  • Ammara Bunprasert โรงเรียนดงพลองพิทยาคม สพม.32

Keywords:

วัฒนธรรม, นาฏศิลป์ไทย, Culture, Performing Arts

Abstract

อิทธิพลของการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมต่างประเทศกับการดำรงอยู่ของนาฏศิลป์ไทย เป็นการกล่าวถึง อิทธิพลของการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมต่างประเทศที่ส่งผลกับนาฏศิลป์ไทยในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมการเมือง การศึกษาในทุกๆด้านและที่สำคัญคือในเรื่องของนาฏศิลป์ไทยเราก็ได้นำกระแสวัฒนธรรมต่างประเทศเข้ามาผสมผสาน ทั้งนี้ก็เพื่อการดำรงอยู่ของนาฏศิลป์ไทยแต่จะเป็นไปในอีกรูปแบบหนึ่งของนาฏศิลป์ไทยหรือที่เรารู้จักกันในนาม นาฏศิลป์ร่วมสมัย การเอานาฏศิลป์แบบอื่นๆ เข้ามาผสมผสานกันไม่ใช่เรื่องผิดแต่เราต้องรู้ว่านาฏศิลป์ไทยคืออะไรเพราะการหลั่งไหลเข้ามาของนาฏศิลป์ต่างชาติไม่ได้ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมส่วนที่เป็นวิถีชีวิตของคนไทย แต่อาจจะส่งผลกระทบต่อรูปแบบการแสดงของนาฏศิลป์อันเป็นเอกลักษณ์ไทยเนื่องจากนาฏศิลป์ร่วมสมัยค่อนข้างจะได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ชมมากกว่าขณะเดียวกันนาฏศิลป์ไทยก็ได้รับความนิยมลดลง นาฏศิลป์ร่วมสมัยไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ แต่เป็นการนำเนื้อหาสาระ เครื่องแต่งกาย และรูปแบบของเดิม มาผสมผสานเพื่อให้มีความสอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นนาฏศิลป์ร่วมสมัยไม่ใช่เรื่องที่ต้องเป็นห่วง หากเรามีความรู้ ความเข้าใจถึงแก่นที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมชาติไทยอย่างแท้จริง ซึ่งมีการถ่ายทอดต่อๆ กันมา ทั้งท่าทาง ภาษา และลีลา หากเรารู้แก่นแท้ของเอกลักษณ์ไทย เรื่องสำคัญที่สุดสำหรับนาฏศิลป์ร่วมสมัยคือมีรากยึดดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย

 

THE INFLUENCE OF FOREIGN CULTURES ON THE EXISTENCE OF THAI DRAMATIC ARTS

The existence of a foreign culture with dance Thailand. As mentioned Current foreign culture, resulting in a dramatic Thailand variations. Whether in the form of technological, economic, social, political. The study is important in all aspects of dance in Thailand we conduct foreign cultures to the mix.  This is to the existence of Dramatic Arts in Thailand, but it is also a form of dance known as Thailand or the US. Contemporary Dance Removing Dance Other He's not wrong, but we need to combine know Dance Thailand is due to the influx of foreigners is not dramatic impact on the cultural life of the people of Thailand. But may affect the performance of the dance form unique to Thailand Contemporary Dance would rather get the attention of the audience rather than the dramatic Thailand was on the decline. Contemporary Dance is not something new happening. But as a leading content costume And the format of the original The combination is consistent with the changing society of Contemporary Dance is not the only worry. If we have knowledge Understanding the essence of the unique culture of Thailand. The subsequent transfer of the body language and style, if we know the essence of identity Thailand. Priority for Contemporary Dance is a unique traditional roots anchor of Thailand.

Downloads

Published

2017-01-01

How to Cite

Bunprasert, A. (2017). อิทธิพลของการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมต่างประเทศกับการดำรงอยู่ของนาฏศิลป์ไทย. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 20(2), 35–44. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/92902