แนวทางการประเมินผลงานออกแบบของนิสิตด้วยการพัฒนาระบบเกณฑ์การให้คะแนนในรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

Authors

  • Sittipong Vongchaisuwan สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • Kanokwann Chaihan สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

การออกแบบผลิตภัณฑ์, ระบบเกณฑ์, การประเมิน, คู่มือ, การให้คะแนน, ตัวชี้วัด, Product design, Rubric System, Evaluation, Guideline, Scoring, Dimension

Abstract

ในปัจจุบันวิธีการกำหนดทิศทางการให้คะแนนผลงานออกแบบของนิสิตในรายวิชาการออกแบบของกรรมการผู้ตรวจนั้นยังคงพบความแตกต่างทั้งเกณฑ์และตัวชี้วัดถึงแม้จะเป็นผลงานเดียวกัน การประเมินผลงานการออกแบบของนิสิตในรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์จึงควรที่จะมีมาตรฐานและเกณฑ์ที่ต้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์และครอบคลุมเนื้อหาของรายวิชาทั้งหมด ระบบสำหรับการสร้างกรอบการให้คะแนนผลงานการออกแบบจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อผู้ประเมิน งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิธีการสร้างระบบเกณฑ์การให้คะแนนและพัฒนาคู่มือ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับการประเมินที่ให้กรรมการผู้ตรวจให้มีเกณฑ์การตัดสินผลงานการออกแบบของนิสิตที่ชัดเจนด้วยทิศทางและบนบรรทัดฐานเดียวกัน การดำเนินการวิจัยโดยได้จัดเก็บข้อมูลคะแนนจริงจากการประเมินผลงานของนิสิตด้วยการใช้วิธีการพัฒนาระบบเกณฑ์ประเมินในรายวิชาการออกแบบด้วยเกณฑ์ที่มุ่งเน้นการกำหนดปัจจัยในการประเมินตัวชี้วัด และระดับคุณภาพ จนได้ผลคะแนนที่มีมาตรฐานเมื่อเทียบกับการประเมินด้วยวิธีเดิม และผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติยังชี้ว่าคะแนนที่ได้จากผู้ประเมินหลายท่านมีค่าไม่แตกตางกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลของการวิจัยถูกสรุปพัฒนาเป็นคู่มือสำหรับการพัฒนาระบบเกณฑ์การให้คะแนนในรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่อไป

 

GRADING EVALUATION GUIDELINE FOR DESIGN STUDENTûS WORK WITH DEVELOPING SCORING SYSTEM IN PRODUCT DESIGN COURSE 

Current methods for directing of student’s design assignment assessment from each instructor are different in term of rubric score and evaluation points on the same assignment. Evaluation of student’s design works in product design course should rely a solid standard that relate to subject’s purpose and content of the course. To do so, the scoring system and framing are very important for evaluator. This research studies rubric score system and develop guideline for evaluator to follow and implement rubric score that is clearly adequate with same standard. This research investigates and collect actual data from evaluation of student’s work. During evaluation, student’s works are evaluated using evaluated factors, dimension, and quality levels. The data shows that new method gives standardized result comparing to current method. From the experimental, statistically data analysis indicates that score from each evaluator is not significantly different from each other. The methodology from the research is developed in the form of guideline that can develop scoring system in product design course. It results in non-significantly different scoring from evaluators due to the standardization.

Downloads

Published

2017-01-01

How to Cite

Vongchaisuwan, S., & Chaihan, K. (2017). แนวทางการประเมินผลงานออกแบบของนิสิตด้วยการพัฒนาระบบเกณฑ์การให้คะแนนในรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 20(2), 45–55. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/92903