สอนอย่างไร ให้นักเรียนรักวิชาศิลปะ

Authors

  • Surapong Danluxsanayotin โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

Keywords:

วิธีการสอนศิลปะ, นักเรียน, Teaching method in Art, Students

Abstract

การสอนโดยสร้างแรงจูงใจ ให้เด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชื่นชอบจนถึงรักการเรียนวิชาศิลปะในชั้นเรียน เป็นการปลูกฝังให้รู้ถึงคุณค่าทางสุนทรียภาพ ช่วยพัฒนาอุปนิสัยจนเป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยนลง คลายความเครียด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และการจูงใจอาจกลายเป็นโอกาสให้ได้เห็นศักยภาพของนักเรียน ซึ่งในอนาคตเด็กนักเรียนเหล่านี้อาจเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานงานศิลปะทั้งในรูปแบบสร้างสรรค์ผลงาน หรือสนับสนุนผลงานทางศิลปะตามขีดความสามารถ ครูนับเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างแรงจูงใจให้เด็ก ปรับทัศนคติมาชอบจนถึงรักการเรียนวิชาศิลปะ โดยใช้ทฤษฎีทางด้านจิตวิทยา แนวการปฏิรูปการศึกษา และประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นแนวทางเชื่อมโยงเทคนิควิธีการต่างๆเข้าด้วยกันให้เหมาะสมในการสอนแต่ละครั้ง เพราะแรงจูงใจที่จะทำให้เกิดความพึงพอใจจนรักวิชาศิลปะได้ต้องเกิดจากหลายปัจจัย ด้วยเทคนิควิธีการสอนต่างๆของครูนั้น นับว่ามีความสำคัญในการปรับพฤติกรรม อาทิ สถานการณ์ในการเรียนการสอนที่ลดความกังวลใจในการเรียน การฝึกความพร้อมก่อนทำงานแต่ละชิ้น การสร้างความภาคภูมิใจจนเกิดความมั่นใจในการทำงาน การชี้ให้เห็นแนวทางในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจ และความซาบซึ้งทางศิลปะ

 

How to teach the students to love art subject?

To motivate junior high school student to appreciate and love in art subject, help to realize the value of aesthetics that can help student tender-hearted, more relax, use free time effectively .Someone discovers their potential. Especially in the future, these students may be a key figure in the art or can support the art. Based on their ability.Teacher is the key to motivate the students and change the attitude to feel appreciate in art class by  Theory Psychology, Education Reform and  experience to link them togetherfor appropriate teaching. The motivation to appreciate in art class be caused by many factors. With various techniques of teacher It is important to change behavior.For example: reduce anxiety in the classroom, The availability of training before the operation, build self-esteem for the confidence, guide to achieve the objective, inspiring and appreciate in art.

Downloads

Published

2017-01-01

How to Cite

Danluxsanayotin, S. (2017). สอนอย่างไร ให้นักเรียนรักวิชาศิลปะ. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 20(2), 82–88. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/92906