แนวทางการจัดการชั้นเรียนเพื่อการเรียนการสอนดนตรีในระดับอุดมศึกษา

Authors

  • Chanick Wangphanich สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

การจัดการชั้นเรียน, การเรียนการสอนดนตรีในระดับอุดมศึกษา, Classroom management, Teaching and learning music in higher education

Abstract

การศึกษาดนตรีในระดับอุดมศึกษาเป็นการเรียนการสอนดนตรีระดับสูงที่มีหลักสูตรมุ่งเน้นเพื่อวิชาชีพดนตรี โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่ให้คิดอย่างบูรณาการทั้งเนื้อหาทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ การศึกษาดนตรีจะครอบคลุมถึงวรรณกรรมทางดนตรี องค์ประกอบทางดนตรี และทักษะทางดนตรี ซึ่งมีลักษณะเนื้อหาสาระ วิธีการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการประเมิน และสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนที่แตกต่างกัน ดังนั้นนอกจากความสามารถในวิชาการและประสบการณ์การสอนของผู้สอนแล้ว ผู้สอนต้องให้ความสำคัญกับการจัดการชั้นเรียน เพื่อสร้างและรักษาบรรยากาศของชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย การจัดการชั้นเรียนมีองค์ประกอบสำคัญ คือ องค์ประกอบทางกายภาพ องค์ประกอบทางสังคม และองค์ประกอบทางการศึกษา การจัดการชั้นเรียนเพื่อการเรียนการสอนดนตรี เป็นกระบวนการในการจัดเตรียมและการกำกับสภาพห้องเรียนดนตรี ที่ประกอบด้วยห้องบรรยาย ห้องฝึกปฏิบัติดนตรี ห้องบันทึกเสียงและห้องแสดงดนตรี มีเครื่องดนตรี อุปกรณ์ทางดนตรี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางดนตรี ครุภัณฑ์ทางการศึกษา และสื่อการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ รวมถึงการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน ตลอดจนการควบคุมชั้นเรียนให้อยู่ในกฎระเบียบ โดยถือเอาความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน ในการสร้างวินัยและปฏิสัมพันธ์เชิงบวกในชั้นเรียน เพื่อให้การดำเนินการเรียนการสอนดนตรีเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริง

 

Guidelines of Classroom Management for Teaching and Learning Music in Higher Education

Music education in higher education is an advanced teaching and learning curriculum, focused on music professional development. The curriculum provides an integrated theoretical and practical contents. The contents consist of music literature, music components and music skills, and are different in details, teaching techniques, learning activities, assessment methods and classroom environments. Therefore, not only educators’ academic competency and teaching experience, but also the ability in classroom management must be concerned to construct and maintain classroom atmosphere that supports learners’ learning. The classroom management contains three components, including physical, social and educational components. The classroom management for teaching and learning music is the process of preparing and conducting the music classrooms, consisting of lecture rooms, practice rooms, recording studios and concert halls. The rooms should have music instruments, music tools, electronic devices, educational equipment and learning media. The contents and learning activities should be managed in an appropriate way to the learners. Besides, the classroom regulation and the relationships between the educators and the learners and between the learners and the learners should be concerned to construct the discipline and positive interaction in the classroom. This process is able to implement teaching and learning music smoothly, and produce truly efficiency and effectiveness of learners’ learning.

Downloads

Published

2016-07-01

How to Cite

Wangphanich, C. (2016). แนวทางการจัดการชั้นเรียนเพื่อการเรียนการสอนดนตรีในระดับอุดมศึกษา. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 20(1), 2–10. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/92912