การแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านการท่องเที่ยวและดนตรีจีน (กู่เจิง)

Authors

  • Paitara Chaochalard โครงการทุนทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปี 2558 ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ. กรุงเทพฯ

Keywords:

วัฒนธรรม, การท่องเที่ยว, จีน, กู่เจิง, Cultural, Tourism, China, Guzheng

Abstract

การศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยน และเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และประวัติยาวนานนับพันปี โดยใช้การท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม และดนตรีจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กู่เจิง (Guzheng) เป็นสื่อกลางในการสื่อสารแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการทุนทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม แก่นักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านวัฒนธรรมในประเทศจีน ซึ่งการเข้าร่วมโครงการนี้นับเป็นประสบการณ์ที่มีค่าเป็นอย่างยิ่ง นอกเหนือจากประสบการณ์ที่ได้รับแล้ว ผู้เขียนยังได้ศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูลเพิ่มเติม จากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ อินเตอร์เน็ต (Internet) การสัมภาษณ์ เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ผู้เขียนได้มีโอกาสเรียนรู้ และเข้าใจศิลปวัฒนธรรมจีนอย่างลึกซึ้ง ไม่ว่าจะเป็นภาษา ศิลปะการแสดง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีจีน และภาพรวมของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ ตลอดจนความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ

 

Cultural Exchange and International Relations through Tourism and Chinese Music (Guzheng)

The purpose of this study and cultural exchange is to study and learn Chinese Culture which is a unique thousands-year long. Tourism, Art and Culture, and Chinese Music, especially Guzheng, are key instruments between the author and other scholars when we were in China. The cultural scholarship project by Ministry of culture, the Republic of China, is worthy and invaluable. Beside the experiences gained from the cultural scholarship project, many study methods of book and internet research and interview have been done earnestly by the author. As a result, the author have a chance to learn and deeply understand more about Chinese Culture, language, performing arts as well as Chinese tradition and every aspect of China that related to Thailand for long time, especially, culture relativity between the countries.

Downloads

Published

2016-07-01

How to Cite

Chaochalard, P. (2016). การแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านการท่องเที่ยวและดนตรีจีน (กู่เจิง). Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 20(1), 21–32. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/92914