ลมหายใจของนักแสดง : เรียนรู้เพื่อยอมรับ

Authors

  • Thanyarat Praditthaen สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

นักแสดง, การแสดง, actor, acting

Abstract

นักแสดง เป็นอาชีพที่ต้องอาศัยการฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การที่นักแสดงจะพัฒนาความสามารถเป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้นั้น ผู้เป็นนักแสดงจะต้องมีจิตใจที่มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการแสดงที่มีต่อส่วนรวมและสังคม การเคารพในอาชีพของการเป็นนักแสดง มิใช่เพียงการฝึกแสดงออกแต่ภายนอก หรือการปรุงแต่งรูปร่างหน้าตาให้ดูดีเท่านั้น การฝึกทักษะภายในจิตใจ ได้แก่ ความเข้าใจชีวิต เข้าใจสังคม การศึกษาถึงความเชื่อมโยงของละครที่มีสังคม จะช่วยให้นักแสดงเห็นมุมมองที่กว้างขวางมากขึ้น และส่งผลต่อการฝึกทักษะการเรียนรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงให้ออกมาเป็นรูปธรรม ดังนั้นลมหายใจของนักแสดงจึงหมายถึง การที่นักแสดงจำเป็นต้องเรียนรู้และสังเกต คน สังคม และการใช้ชีวิตอย่างสมำ่เสมอ เพื่อเก็บสะสมเป็นข้อมูล ความรู้ ตลอดจนทำความเข้าใจในการกระทำของคนที่มีหลากหลายรูปแบบ นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการแสดง เพราะ ละคร คือสิ่งที่สะท้อนเรื่องราวซึ่งเกี่ยวข้องกับ “คน” โดยตรง ดังนั้นผู้ที่จะทำหน้าที่สะท้อนเรื่องราวของคนในละครได้เป็นอย่างดีและลึกซึ้ง จึงหมายถึง ผู้ที่เข้าใจชีวิต เข้าใจความเป็นคนอย่างลึกซึ้งและชัดเจน
 

An Actor’s Life: Live and Learn

Actor is a profession that requires ongoing training and development. For an actor to become an artist, one should devote considerable energy to self-development and appreciate the value of acting towards the community at large. In Respect for Acting, one must not merely focus on the improvement of outer expression or appearance but should also give precedence to the development of one’s mind e.g. wisdom of life, social skill, and the correlation between the theatrical performance and the society. These will help broaden an actor’s perspective, and, in consequence, enable oneself to be able to portray concretely. Thus, An Actor’s Life herein means the act of learning that is the foundation of acting career. As an actor, one must constantly learn to understand life, people, and society to be able to comprehend the multi-facet of human acts and be able to express them vividly in the performance. As stage performance is the reflection of “Human Life”, the duty of actor; therefore, is to profoundly portray the character’s life in the story. In order to be able to do so, an actor must understand life and human thoroughly and explicitly.

Downloads

Published

2016-07-01

How to Cite

Praditthaen, T. (2016). ลมหายใจของนักแสดง : เรียนรู้เพื่อยอมรับ. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 20(1), 33–43. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/92915