ยิมนาสติกลีลา : สุนทรียะและการรับรู้ผ่านมุมมองนาฏศิลป์

Authors

  • Ruksiney Acalasawamak สาขาวิชานาฏศิลป์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

ยิมนาสติกลีลา, สุนทรียะ, นาฏศิลป์, Rhythmic Gymnastics, Esthetic, Dance

Abstract

สุนทรียะหรือความงามที่นักปรัชญาพยายามหาคำอธิบายสิ่งต่างๆที่มนุษย์สามารถรับรู้และเข้าใจในความงามเหล่านั้น มนุษย์จึงสร้างแนวคิดและหาเหตุผลแห่งคุณค่าหรือคุณวิทยา(Axiology) เพื่อหามาตรฐานและการประเมินคุณค่าทางสุนทรียะขึ้นมา อาทิ สุนทรียะทางด้านศิลปกรรม ธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการประเมินคุณค่าทางสุนทรียะในครั้งนี้เป็นการอธิบายถึงสุนทรียะหรือความงามในกีฬายิมนาสติกลีลาที่มีองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงคล้ายคลึงกับการสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์ความหลากหลายในการแสดงของกีฬายิมนาสติกลีลาทั้งในรูปแบบประเภทบุคคลและประเภททีมเป็นการสร้างสรรค์ที่สามารถวิเคราะห์ผ่านมุมมององค์ประกอบทางด้านนาฏศิลป์คือ นักแสดง การออกแบบลีลา เครื่องแต่งกาย เพลงและอุปกรณ์ประกอบการแสดง รวมไปถึงสามารถพิจารณาความงามของยิมนาสติกลีลาจาก 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยที่ตัวผู้แสดง และ ปัจจัยเสริมจากภายนอก ปัจจัยเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดความงามทางสุนทรียะในยิมนาสติกลีลาทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม

 

Rhythmic Gymnastics: Esthetic and Perspectives of Dance

Esthetics or the beauty philosophers have used in their attempts to describe various things can be perceived and understood by humans. Thus, humans create concepts and find reasons for value or axiology in order to find standards and evaluate esthetic value in things such as artistic esthetics, nature or the environment. Therefore, this evaluation of esthetic value is an explanation about the esthetics or beauty in rhythmic gymnastics composed of creating a performance that is similar to creating dance work. The variety in rhythmic gymnastics performances as individual and team performances are creations that can also be analyzed through the perspectives of dance components such as Performers Choreography Costume Music and Prop. Including to consideration can be given to the esthetic beauty of rhythmic gymnastics based on the following two factors: 1. Performer factors and 2. Additional external factors; these factors are the components that create esthetic beauty in both individual and team rhythmic gymnastics.

Downloads

Published

2016-07-01

How to Cite

Acalasawamak, R. (2016). ยิมนาสติกลีลา : สุนทรียะและการรับรู้ผ่านมุมมองนาฏศิลป์. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 20(1), 44–56. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/92916