การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋าสำหรับสุภาพสตรีจากผ้าหม้อห้อมด้วยการทอแบบลายสอง

Authors

  • Thanakrit Kaewpilarom สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพทเทิร์น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

Keywords:

หม้อห้อม, ผลิตภัณฑ์, การทอแบบลายสอง, Morhom, Product, Weaving Denim

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋าสำหรับสุภาพสตรีจากผ้าหม้อห้อมด้วยการทอแบบลายสอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋าสำหรับสุภาพสตรีจากผ้าหม้อห้อมด้วยการทอแบบลายสอง 2) ประเมินความเหมาะสมจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋าสำหรับสุภาพสตรีจากผ้าหม้อห้อมด้วยการทอแบบลายสอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบประเมินความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 83 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าเฉลี่ย (Mean : \inline \dpi{80} \bar{X}) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ผลการวิจัย พบว่า ผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋าสำหรับสุภาพสตรีจากผ้าหม้อห้อมด้วยการทอแบบลายสอง แนวทางที่ 2 มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด

 

THE DEVELOPMENT OF WOMAN’S BAG FROM MORHOM FABRIC BY TWILL WEAVE

This research is development of woman’s bag from morhom fabric by twill weave. The objectives of this research are 1) development of woman’s bag from morhom fabric by twill weave,  and 2) to assess woman’s satisfaction toward the aforementioned bag. The instruments used in this research are the three versions of woman’s bags from morhom fabric by twill weave and satisfaction questionnaires. The quality of these instruments was inspected by specialists to meet the standard. The 83 samples were calculated by using Yamane’s formula 1973, stated in Jarin Chonpaisan, 2009) with 95% reliability. The total samples. Descriptive Statistics – mean, percentage, and standard deviation were applied to analyzing the data. The results showed that the production of womwen’s bag from  morhom fabraic by twill weave with the number 2 approach is the most appropriate level.

Downloads

Published

2016-07-01

How to Cite

Kaewpilarom, T. (2016). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋าสำหรับสุภาพสตรีจากผ้าหม้อห้อมด้วยการทอแบบลายสอง. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 20(1), 80–87. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/92919