ระเบียบการส่งต้นฉบับบทความวารสารศิลปกรรมศาสรต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Authors

  • FOFA Editor

Abstract

ระเบียบการส่งต้นฉบับบทความวารสารศิลปกรรมศาสรต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองบทความ (Peer-review)

ข้อกำหนดการจัดพิมพ์ฉบับบทความวิจัย

ข้อกำหนดการจัดพิมพ์บทความวิชาการ

 

Downloads

Published

2016-01-01

How to Cite

Editor, F. (2016). ระเบียบการส่งต้นฉบับบทความวารสารศิลปกรรมศาสรต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University, 19(2), 84–92. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/92925