Editorial Team

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์  โฆวิไลกูล              ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก สุนทรธัย                          คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หัวหน้าบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย  เต็งพงศธร           มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  สุวรรรณพานิช             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์มาลี  สุรเชษฐ                           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ                    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรยา  สิงห์สงบ             มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ  กิจกุศล                       ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์  สถาปนศิริ          มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ช.ชยินทร์  เพ็ชญไพศิษฏ์    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาชัย  สุนทรอนันตชัย        มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อาจารย์ภัทรวดี  ยังน้อย                                     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ประธานนักศึกษาทุกชั้นปี                                   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ            

กองบรรณาธิการและเหรัญญิก

นางวราภรณ์  แจ่มแจ้ง

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางอิศรา  วงษ์ดี