Editorial Team

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์  โฆวิไลกูล (เกษียณอายุ)/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก สุนทรธัย/มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หัวหน้าบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย  เต็งพงศธร/มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  สุวรรรณพานิช (เกษียณอายุ)/มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์มาลี  สุรเชษฐ (เกษียณอายุ)/ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช/ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรยา  สิงห์สงบ/มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ  กิจกุศล(เกษียณอายุ)/วชิราวุธวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์  สถาปนศิริ/มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาชัย  สุนทรอนันตชัย/มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ช.ชยินทร์  เพ็ชญไพศิษฏ์/ทนายความอิสระ

กองบรรณาธิการและเหรัญญิก

นางวราภรณ์  แจ่มแจ้ง

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางอิศรา  วงษ์ดี