Announcements

คำชี้แจงจากบรรณธิการ

1. ผู้ประสงค์จะตีพิมพ์บทความขอให้ปฎิบัติตาม คำแนะนำผู้แต่ง อย่างเคร่งครัด ก่อนส่งบทความเข้าระบบ

2. วารสารมีการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความละ 6,000 บาทในทุกประเภทบทความโดยจะเรียกเก็บเมื่อผู้เขียนกดส่งบทความเข้ามายังวารสาร โดยให้ผู้เขียนโอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 450-2-05411-8 ประเภทออมทรัพย์ และส่ง ใบ PAY IN ธนาคาร ที่ E- Mail : faclaw120hcu @gmail.com

ลายละเอียดดูได้จาก คำแนะนำในการส่งบทความ (Author Guidelines)

หมายเหตุ

1. เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์แล้ว หากบทความใดทางวารสารปฏิเสธการตีพิมพ์เนื่องจากไม่ผ่านคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ วารสารจะไม่ดำเนินการคืนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ค่าบทความให้แก่ผู้เขียน

2. นักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอกสถาบันเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ในอัตราเดียวกัน

3. วารสารคณะนิติศาสตร์ ฯ จะปรับเป็นรูปแบบวารสารระบบ ONLINE ทั้งหมดตั้งแต่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป