วารสารคณะนิติศาสตร์ ฯ จะปรับเป็นรูปแบบวารสารระบบ ONLINE ทั้งหมดตั้งแต่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป

ISSN: 2286-6965 (Print)

ISSN: 2730-2563 (Online)