Legal measures to access and utilize State Information and Protecting Information Providers

Authors

  • ธนาชัย สุนทรอนันตชัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • ปกรณ์ ปาลวงษ์พานิช คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • กษมา สุขนิวัฒน์ชัย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Keywords:

Right to Information, Right to Privacy, Public Information

Abstract

The objectives of this research are to reexamine and analyze the law regarding access and utilization of state information and also the law as to informant protection. Moreover, this paper will suggest guidelines and legal measures to access and utilize of state information and informant protection. The qualitative research methods are documentary research and interviews.

The results have been found that Thai citizens are able to access and utilize of state information under affirmation and protection of “Right to Information” Meanwhile, an informant providing information to state or private section has received “Right to Privacy” protection.These rights mentioned above have been affirmed and protected by the international community and national law of various jurisdictions including Thailand. These rights are significant to promote public participation in politics, sustainable development and adaptation of public and private sectors to the Digital Age. However, the researcher discovered that there are several crucial obstacles with respect to law enforcement to protect such rights such as the problem of state officer discretion, conflict of laws, right security of decisions of Information Disclosure Tribunals, ineffective law enforcement, right to privacy violation and so on. Suggestions are stated in this paper which are the revision of Official Information Act, B.E. 2540 especially the definition of “Public Information,” Information types stipulation that has to be widely disseminated and private information protection standard is supposed to be revised and the meaning of “Personal Information in State Agency” shall be defined. Furthermore, the state information should be reformed to be able to utilize, the discretion in making decisions of state officers is supposed to be appropriate and the Private Information Protection enactment, B.E. … shall be accelerated and specified the scope of this act, work mechanism, sanctions and consideration of work mechanism connection between entities subjected to this act and other organizations according to the Official Information Act, B.E. 2540 to be apparent, correspondent and appropriate.

References

กลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน Rights in connection with Information and Complaints (4 ตุลาคม 2560) สภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ <http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=34912>

กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์, การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในระบบกฎหมายไทย: ปัญหาและแนวทางแก้ไข (นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549)

กิตติศักดิ์ ปรกติ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2541)

คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม และคณะ, รายงานวิจัยเรื่องแนวทางการส่งเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พ.ศ. 2540: ปัญหา อุปสรรค และทางออก (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2545)

จันทจิรา เอี่ยมมยุรา, “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย” (2547) 34:4 วารสารนิติศาสตร์

ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, คู่มือพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะ กรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, 2541)

นคร เสรีรักษ์, ข้อแนะนำเชิงนโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคล (20 ตุลาคม 2560) สถาบันนโยบายศึกษา <http://www.fpps.or.th/ news.php?detail=n1410185737.news>

ภวัติ วัชรดาวัลย์, “คำวินิจฉัยเป็นที่สุดของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการและความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา” (2545) 14:1 วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล, ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy). (กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2548)

ปกป้อง ศรีสนิท, กรอบแนวคิดของกฎหมายป้องกันการฟ้องหมิ่นประมาทเพื่อ “ปิดปาก” (Anti-SLAPP Law) (28 มีนาคม 2561) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) <http://tdri.or.th/wp-content/uploads/2016/06/Anti-Slapp-Law-ปกป้อง.pdf >

ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รายงานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” (กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2559)

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เรื่อง “การบริหารงานภาครัฐที่เปิดเผยข้อมูล และร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ. ....” (กรุงเทพฯ: สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, 2559)

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ประชาคมอาเซียน (กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, 2558)

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รายงานวิจัยโครงการจัดทำความเห็นทางวิชาการเพื่อจัดทำรายงานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาและดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลภาครัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, 2547)

สมชัย วัฒนการุณ, การใช้สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2544)

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (กรุงเทพฯ: สามเจริญพาณิชย์, 2549)

สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, คู่มือการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ (กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2560)

Bygrave, Lee A., Data Privacy Law An International Perspective (United Kingdom: OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2014)

Coppel, P., Information Rights (London: Sweet&Maxwell, 2007)

Stead, A., Information Rights in practice (London: Facet Publishing, 2008)

Downloads

Published

2018-06-28

How to Cite

สุนทรอนันตชัย ธ., ปาลวงษ์พานิช ป., & สุขนิวัฒน์ชัย ก. (2018). Legal measures to access and utilize State Information and Protecting Information Providers. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 8(2), 107–126. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/152382

Issue

Section

Research Articles