กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

Authors

  • ณรงค์ ใจหาญ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2011-05-26

How to Cite

ใจหาญ ณ. (2011). กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 2(1), 41–61. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/157756

Issue

Section

Academic Articles