ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในสัญญาสำเร็จรูป ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายของประเทศอังกฤษ

Authors

  • ระณัชย์ อาทรธุระสุข สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Published

2016-06-29

How to Cite

อาทรธุระสุข ร. (2016). ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในสัญญาสำเร็จรูป ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายของประเทศอังกฤษ. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 6(2), 45–70. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/158030

Issue

Section

Research Articles