Community-Based Rehabilitation Law

Authors

  • กรกฎ ทองขะโชค Huachiew Chalermprakiet University

Abstract

ศึกษาทบทวนกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในชุมชนสำหรับงานคุมประพฤติ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาวิจัยจากเอกสาร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาที่มีบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันมีจำกัด เพื่อพิจารณาหาแนวในการพัฒนาให้มีการนำแนวทางในการนำมาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดมาใช้เป็นโทษทางเลือก โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติ และเครือข่ายยุติธรรมชุมชนที่เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานคุมประพฤติในการดูแลผู้กระทำความผิดในชุมชน กฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดูแลผู้กระทำความผิดในชุมชนยังไม่มีกฎหมายการคุ้มครอง ดูแลอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมในการดูแลผู้กระทำความผิด ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาสาสมัครคุมประพฤติกับพนักงานคุมประพฤติ ควรสร้างระบบสนับสนุนการจูงใจ เพิ่มบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และสร้างมาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงาน

Downloads

Published

2019-12-07

How to Cite

ทองขะโชค ก. (2019). Community-Based Rehabilitation Law. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 9(1). Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/228198

Issue

Section

Research Articles