Criminal Offences and Domestic Violence

Authors

  • ลาวัลย์ หอนพรัตน์ Huachiew Chalermprakiet University

Abstract

         การทำวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความผิดอาญากับการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ศึกษาความรู้ทางกฎหมาย วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับความผิดอาญากับการทำความรุนแรงในครอบครัว และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิจัยทางเอกสาร จากการค้นคว้า หนังสือ ตำรา                     บทความ งานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ ตลอดจนสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิคทั้งของไทยและต่างประเทศ ผลการวิจัยพบว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 มีเจตนารมณ์เพื่อตุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว และป้องกันการใช้ความรุนแรงในครอบครัว โดยที่ยังต้องการรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวและไม่ทำให้ครอบครัวประสบปัญหาขาดผู้นำหรือผู้อุปการะเลี้ยงดู ดังนั้นจึงควรพิจารณาในการกำหนดความผิดเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวให้สามารถป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้ โดยไม่กระทบกับความเป็นอยู่และความสัมพันธ์ในครอบครัว

Downloads

Published

2019-12-12

How to Cite

หอนพรัตน์ ล. (2019). Criminal Offences and Domestic Violence. Huachiew Chalermprakiet Law Journal, 10(1). Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/lawhcu/article/view/228990

Issue

Section

Research Articles