Relations between Thailand and Vietnam in the New Millennium Period: Perspective of International Political Economy

Authors

  • Jirayoot Seemung A Master Student of Master of International Studies (International Relations), Faculty of International Studies, Vietnam National University Hanoi- University of Social Sciences and Humanities

Keywords:

Relations, Between Thailand And Vietnam, The New Millennium Period, International Political Economy

Abstract

Nevertheless, the Thailand – Vietnam relations had been formally established in 1975 after passing the great irregular political phenomenon, The Second World War and The Cold War caused by the 2 contradictory political ideologies. A few years later, in 1978, this newborn relation had been interrupted because of the political invasion of Vietnam in Cambodia. But fortunately, this suspension period had not taken too long and the relations had been gradually improved since Vietnam decided to withdraw their forces from Cambodia in 1985 and the Cold War was end up in 1991. In the 20th century, The relations of these both countries have obviously and constructively covered in multi such as diplomacy, economy and especially social relations.

References

กรมเอเชียตะวันออกกระทรวงการต่างประเทศ. (2557). ข้อตกลง สำคัญระหว่างไทยและเวียดนามที่ได้ลงนามไปแล้ว. วันที่ค้นข้อมูล 22 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.eastasiawatch.in.th/agreement.php?id=14&command=print

เขียน ธีระวิทย์. (2542). เวียดนาม สังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง การเมือง และการต่างประเทศ. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2557). เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ จำแนกตามประเทศ. วันที่เข้าถึง 25 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=653&language=th

ประภัทร เทพชาตรี. (2554). 2 ปี นโยบายต่างประเทศรัฐบาลอภิสิทธิ์ (ตอนที่ 1). วันที่ค้นข้อมูล 23 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://thepchatree.blogspot.com/2011/02/2-1.html

พิษณุ ประทุมทอง. (2545). ปัจจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามหลัง พ.ศ. 2518. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาภูมิภาคศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ย้ำให้สัญชาติชาวเวียดนามอย่าเลือกปฏิบัติ. (2549). 26 กุมภาพันธ์. มติชน. หน้า 7.

วิภาวินี คำมาเรือน. (2550). ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนาม. ภาคนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการระหว่างประเทศและการทูต, คณะรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์. (2557). ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ. วันที่เข้าถึง 25 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.ops3.moc.go.th/infor/MenuComTH/trade_sum/report.aspgo.th/infor/MenuComTH/trade_sum/report.asp

ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. (2551). ข้อมูลพื้นฐานสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม. ชลบุรี: ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์. (2555). ความสัมพันธ์ไทย – เวียดนาม. วันที่ค้นข้อมูล 22 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.thaiembassy.org/hochiminh/th/relation.

สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน. (2549). ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเวียดนาม ปี พ.ศ. 2555-2559. ม.ป.ท.

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์. (2555). รมต.ต่างประเทศเวียดนามรับฟังคำแนะนำจากนายกรัฐ มนตรี ในการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม. วันที่เข้าถึง 25 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://nntworld.prd.go.th/view.php?.

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2555). การประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมอย่างไม่เป็นทางการไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 2. วันที่เข้าถึง 25 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.bic.moe.go.th/newth/index.php?.

สุนีรัตน์ บัวนำพร. (2547). การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและเวียดนาม. สารนิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Thanh, H. H. (1996). Thailand’s trade with and direct investment in Vietnam ใน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและเวียดนามในทศวรรษปัจจุบันและลู่ทางความร่วมมือในอนาคต. (115-122). กรุงเทพ: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ.

Voice TV. (2556). 'ยิ่งลักษณ์'ต้อนรับเลขาฯพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม. วันที่เข้าถึง 22 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://news.voicetv.co.th/thailand/73579.html

ภาษาเวียดนาม

Bộ Ngoại Giao CHXHCN Việt Nam (2012), Thông tin cơ bản về Thái Lan và quan hệ Việt Nam, Truy cập 22 tháng 11 năm 2014, từ http://www.mofa.gov.vn/vi/cn_vakv/ca_tbd/nr040819104152/ns070801102436/view

Lê Văn Lương. (2001). Việt Nam và Thái Lan : tiến tới mối quan hệ đội tác ổn định, lâu dài trong thế kỷ 21, Nghiên cưu Quốc Tế, 3 (40).

Phạm Quang Minh, (2012), Chinh sách đối ngoại đổi mới của Việt Nam năm 1986 -2010. Hà nội: NXB Thế giới.

Nguyễn Thị Hoàn. (2005). Vài nét về quan hệ Việt Nam – Thái Lan những năm đầu thế kỷ XXI, Nghiên cứu Đông Nam Á, 1, 3-9.

Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê - Tổng Cục Thống kê. (2013). Tình hình kinh tế -xã hội năm 2013. Truy cập 22 tháng 8 năm 2014, từ http://gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=13843.

Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê - Tổng Cục Thống kê. (2010). Tình hình kinh tế-xã hội năm 2010. Truy cập 22 tháng 9 năm 2014, từ http://gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=10835.

Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê - Tổng Cục Thống kê. (2009). Tình hình kinh tế-xã hội năm 2009. Truy cập 22 tháng 11 năm 2014, từ http://gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=9458.

Hoàng Khắc Nam. (2007). Quan hệ Việt Nam-Thái Lan 1976-2000. Hà Nội: NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.

ภาษาอังกฤษ

General Statistics Office Of Vietnam. (2006). Foreign direct investment projects, licensed in 2006, by main counterparts, Retrieved 5 November 2014, from http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=471&idmid=3&ItemID=6224

_______. (2008). Foreign direct investment projects, licensed in 2008, by main counterparts, Retrieved 5 November 2014, from http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=471&idmid=3&ItemID=8705

_______. (2011). Foreign direct investment projects, licensed in 2011, by main counterparts, Retrieved 5 November 2014, from http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=471&idmid=3&ItemID=13116

_______. (2012). Foreign direct investment projects, licensed in 2012, by main counterparts, Retrieved 8 November 2014, from http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=471&idmid=3&ItemID=14363

Nathan, M. (1999). Vietnam: Is Globalzation a Friend of a Foe?, Southeast Asian Affairs 1999. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Vietnam new (2000, 11 May), PM khai laud work of Thai business community, p.1.

World Bank. (2013). World development indicators. Retrieved 21 November 2014, from http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators

Downloads

Published

2019-06-30

Issue

Section

Original Article