Life Arrangement Strategies of Thai Working Tourists in Australia

Authors

  • รสริน คุณชม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Keywords:

Thai Working Tourist, Social Network, Australia

Abstract

This article investigates “Thai Working Tourists” who travel and work in Australia under the visa regulation of work and holiday schemes. The main focus of this study is to understand strategies and managements of their lives, which contain 2 positions in Australia through the lens of Mobility Regime. The qualitative methods were applied to collect data from Thai youth who are part of the program in 2018-2019. The results reveal that even they are under the status of “Working Tourist”, they can earn benefits from their trips. However, on the other side, they are being taken advantage from the dual positions. Under this exclusive condition, they built social network as strategies to support each other and negotiate with state regulations.

References

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์. (2560). หมุดยึดเด็กไกลบ้าน: บทบาทของเครือข่ายทางสังคมที่มีต่อการดำรงชีพของ

แรงงานนักเรียนไทยในออสเตรเลีย. วารสารศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 9(2), 260-282.

ประเสิรฐ แรงกล้า. (2561). “บทนำ: ชีวิตทางสังคมในการเคลื่อนย้าย” ใน ประเสริฐ แรงกล้า (บ.ก.), ชีวิต

ทางสังคมในการเคลื่อนย้าย.(หน้า 17-43). ปทุมธานี: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข. (2556). มโนทัศน์ชนชั้นและทุน ของ ปิแอร์ บูร์ดิเออ. วารสารเศรษฐศาสตร์

การเมืองบูรพา, 2(1), 29-44.

วลัญชลี วัฒนาเจริญศิลป์ และสุวดี ตาลาวนิช. (2561). Tourism trends: ประสบการณ์ ‘ทำงานไป เที่ยว

ไป’ และกระแสความนิยมของคนรุ่นใหม่. จุลสารวิชาการการท่องเที่ยว, 4(2),16-21.

สุรศักดิ์ บุญอาจ. (2552). การสื่อสารและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของคนไทยที่เข้าร่วมโครงการเวิร์ค

แอนด์ ฮอลิเดย์ วีซ่า ไทย-ออสเตรเลีย. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชา วาทวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สัมภาษณ์

บูม. (2020, 17 กรกฎาคม). สัมภาษณ์.

แพรว. (2019, 10 กรกฎาคม). สัมภาษณ์.

เมย์. (2019, 5 มิถุนายน). สัมภาษณ์.

อ้อ. (2019, 20 มิถุนายน). สัมภาษณ์.

ออนไลน์

กรมกิจการเด็กและยาวชน. (2563). กำหนดการโครงการ Work and Holiday Visa ไทย - ออสเตรเลีย

วันที่ค้นข้อมูล 10 ธันวาคม 2563, เข้าถึงได้จาก http://dcy.go.th/webnew/main/news_view.php?id =3956&type=12

Australian tourism export council. (2016). Working Holiday Maker Visa Review. Retrieved

January 15, 2021, from https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/ sitecollectiondocuments/ag-food/working-holiday/submissions/australian-tourism-export-council-limited.pdf

Department of Home Affairs, Australian Government. (2021). Working Holiday visa (subclass

. Retrieved January 29, 2021, from https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/ visa-listing/work-holiday-417/first-working-holiday-417#Eligibility

Department of Home Affairs, Australian Government. (2021) Working Holiday visa (subclass

. Retrieved January 29, 2021, from https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/ visa-listing/work-holiday-462/first-work-holiday-462#Eligibility

Department of Home Affairs, Australian Government. (2021) Working Holiday maker (WHM)

Program - Specified work and conditions. Retrieved January 29, 2021, https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions/specified-work-462

Fair Work Ombudsman. (2021). Our role and purpose. Retrieved May 5, 2021, from

https://www.fairwork.gov.au/about-us/our-role-and-purpose

Powell, C. (2019). เรียนรู้โลกกว้างกับ Work and Holiday Australia. วันที่ค้นข้อมูล 15 ธันวาคม

, เข้าถึงได้จาก https://www.sbs.com.au/language/thai/audio/transformative-journey-with-work-and-holiday-visa-australia

Prime Minister Of Australia. (2019). Morrison Government increases regional migration target.

Retrieved January 2, 2021, from https://www.pm.gov.au/media/morrison-government-increases-regional-migration-target

Stayner, T. (2021). รัฐบาลเสนอกฎหมายใหม่มุ่งปราบการเอาเปรียบลูกจ้างผู้ย้ายถิ่น. วันที่ค้นข้อมูล 28

กรกฎาคม 2564, เข้าถึงได้จาก https://www.sbs.com.au/language/thai/proposed-new-laws-to-crack-down-on-exploitation-of-migrant-workers

The Hon David Coleman MP. (2019). Joint media release with the Hon Simon Birmingham –

Work and Holiday visa program expanded for Thailand. Retrieved January 2, 2021, from https://minister.homeaffairs.gov.au/davidcoleman/Pages/work-holiday-visa-program-thailand.aspx

thaiwahclub.com, (2561). สถิติ WAH/WHS 2017. วันที่ค้นข้อมูล 10 ธันวาคม 2563, เข้าถึงได้จาก

https://web.facebook.com/Thaiwahclub/posts/10156877585084311/

UNSW Human Rights clinic. (2015). Temporary Migrant Workers in Australia. Retrieved January

, 2021, from https://www.researchgate.net/publication/283992312_Temporary_

Migrant_Workers_in_Australia_UNSW_Human_Rights_Clinic_Issues_Paper_October_2015

Australian tourism export council. (2016). Working Holiday Maker Visa Review. Retrieved

January 10, 2021, from https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/

sitecollectiondocuments/ag-food/working-holiday/submissions/australian-tourism-export-council-limited.pdf

ภาษาอังกฤษ

Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In: Richardson, J., Handbook of Theory and

Research for the Sociology of Education. Westport, CT: Greenwood.

Cohen, E. (1973). Nomads from Affluence: Notes on the Phenomenon of Drifter Tourism.

International Journal of Comparative Sociology, 14(1-2), 89-103.

Kato, E. (2013). Self-searching migrants: youth and adulthood, work and holiday in the

lives of Japanese temporary residents in Canada and Australia. Asian Anthropology,

(1), 20-34.

Kawashima, K. (2010). Japanese Working Holiday Makers in Australia and their Relationship to

the Japanese Labour Market: Before and After. Asian Studies Review, 34(3), 267-286.

Hugo, Graeme. (2006). Temporary Migration and the Labour Market in Australia. Australian

Geographer, 37(2), 211-231.

Kaufmann, V., Bergman M. M., & Joye, D. (2004). Motility: Mobility as Capital. International

journal of urban and regional research, 28(4), 745-756.

Loker-Murphy, L. (1996).Backpackers in Australia. Journal of Travel and Tourism Marketing,

(4), 23-45.

Reilly, A. (2015). Low-cost labour or cultural exchange? Reforming the Working Holiday

visa programme. The Economic and Labour Relations Review 2015, 26(3), 474-489.

Reilly, A., Howe, J., Broek, D., & Wright, C. (2018). Working holiday makers in Australian

horticulture: labour market effect, exploitation and avenues for reform. Griffith Law

Review, 27(1), 99-130.

Riley, P. J. (1988). Road Culture of International Long-Term Budget Travelers. Annals of Tourism

Research, 15, 313-328.

Robertson, S. (2014). Time and Temporary Migration: The Case of Temporary Graduate Workers

and Working Holiday Makers in Australia. Journal of Ethnic and Migration Studies,

(12), 1915-1933.

Schiller, N. G., & Salazar, N. B. (2013). Regime of mobility Across the Globe. Journal of Ethnic

and Migration Studies, 39(2), 183-200.

Sheller, M., & Urry, J. (2006). The new mobilities paradigm. Environment and Planning A:

Economy and Space, 38(2), 207–226.

Steen, A. B., & Peel, V. M. (2015). Economic and social consequences of changing taxation

arrangements to working holiday makers. Journal of Australian Taxation, 17(1), 225-249.

Swartz, D. (1997). Culture and power: the sociology of Pierre Bourdieu. Chicago: The university

of Chicago.

Tan, Y., & Lester, L. H. (2012). Labour Market and Economic Impacts of International Working

Holiday Temporary Migrants to Australia. Population, Space and Place, 18(3),

-383.

Uriely, N. (2001).`Travelling Workers' and `Working Tourists': Variations across the

Interaction between Work and Tourism. International Journal of Tourism Research, 3(1), 1-8.

Yoon, K. (2014). Transnational youth mobility in the neoliberal economy of experience. Journal

of Youth Studies, 17(8), 1014-1028.

Downloads

Published

2021-12-27

Issue

Section

Research Articles