เรียนผู้นิพนธ์ที่สนใจส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

             กองบรรณาธิการวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอเปิดรับบทความที่จะตีพิมพ์ลงในวารสารปีที่ 12 (2564) เล่ม 3 โดยสามารถส่งบทความได้ในระบบ ThaiJo และขอชี้แจ้งเรื่องการเพิ่มค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ในวารสาร สามารถดูรายละเอียดได้ที่ประกาศค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ