วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไปและแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผลงานในเชิงบูรณาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการศึกษา ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกให้กับปัญหาที่อยู่ในความสนใจของสังคม วารสารได้จัดตีพิมพ์ทั้งแบบตีพิมพ์ และแบบออนไลน์

ISSN 1685-2613 (Print)

ISSN 2673-0413 (Online)

ประกาศเปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ

2021-01-04

เรียนผู้นิพนธ์ที่สนใจส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

             กองบรรณาธิการวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอเปิดรับบทความที่จะตีพิมพ์ลงในวารสารปีที่ 12 (2564) เล่ม 3 โดยสามารถส่งบทความได้ในระบบ ThaiJo และขอชี้แจ้งเรื่องการเพิ่มค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ในวารสาร สามารถดูรายละเอียดได้ที่ประกาศค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ 

Vol. 11 No. 2 (2563): July - December

วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Published: 2020-12-29

View All Issues