บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลิดา  แสนวิเศษ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์  บุญส่ง

อาจารย์ชนิตตา โชติช่วง

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

รองศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ เสงี่ยม                       มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา พงศ์ไพรรัตน์               มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์               มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อาจารย์ ดร.ภัทราพร โชคไพบูลย์                             มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ                        ราชบัณฑิต

ศาสตราจารย์ ดร.จำนง อดิวัฒนสิทธิ์                        มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิติอัมพร      มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี  สุขเกษม                          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญร่วม คำเมืองแสน                มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย               

รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ ปัญญภา                         มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี            

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคร คัยนันทน์                    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม            

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต  กระสังข์                    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย                

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร  ทรัพย์รวงทอง            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ยงยุทธ  ขำคง                     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร       

พ.ต.ท. ดร. ภีมพจน์ น้อมชอบพิทักษ์                       โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน

เลขานุการ

นางสาวสุนทรี  รื่นชู