Objectives

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทั้งภายในภายนอกสถาบัน

2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทั้งภายในภายนอกสถาบัน

3. เพื่อให้บริการทางสังคมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ

 

Focus and Scope

      วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทรรศน์ 

      โดยครอบคลุมเนื้อหาด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาหรือก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ด้านการศึกษา ด้านการวิจัยและพัฒนา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

Peer Review Process

           บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้ ผู้ประเมินไม่เห็นชื่อของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่เห็นชื่อของผู้ประเมิน

 

Publication Frequency

      กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ 

      ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน / ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม / ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

 

Sources of Support

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี