Family Business Succession and Delivery Factors: A Case Study of Small Service Business in the Area of Chom Thong District, Chiang Mai Province

Main Article Content

ณิชา ทองจำรูญ
สัชฌุเสษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ

Abstract

This research aims to study the factors of family business succession and delivery along with problems, obstacles and solutions; a case study of small service business in Chom Thong District, Chiang Mai Province. The sample were selected by using purposive sampling technique with the following criteria; the business type, the sequence of business transition, preparing business transition to the 3rd generation descendants, size of business, average revenue per month and years of establishment. There were totally 5 businesses included. This study is a qualitative research, collected data by using in-dept interview through structured interview form. Data were analyzed by compiling and summarizing by topics. The result revealed that the family business succession and delivery factors had 4 factors; consisted of Successor, Family, Entrepreneurship, and Business Transition Strategy, including Knowledge and Understanding of the Business, Work Experiences which Supported the Success of Family Business Succession. It was found that most entrepreneurs highly expected their descendants to take over the family business and there had to be prepared and willing to inherit the family business. If their descendants were willing to continue the family business, it would show the potential of running the family business on their own until the parents were confident, accepted the work of their descendants and delivered their business. The problems in the succession of family business were generation gap, trust in management and freedom in living lives.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles

References

การัณย์ พูลสุข (2554) .รูปแบบการบริหารกิจการธุรกิจกรรมครอบครัว อนาคตและความอยู่รอด
กรณีศึกษา ธุรกิจท่าข้าวในจังหวัดพิจิตร.คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร.
Poolsuk, K. (2011).“Family business management model: Future and survival; A Case
Study of Rice Port in Phichit Province”.Faculty of Business Administration
Economics and Communication Naresuan University.
ฐิติพันธ์ ประสมทรัพย์ (2558).กลยุทธ์การสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัวของผู้ประกอบธุรกิจค้าขายปลา
ทะเล ในพื้นที่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง.คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
Parsomsup, T. (2015).“ Strategy for Family Business Succession of Sea Fish Traders in the
area of Kleang District, Rayong Province.” Master of Business Administration
Silpakorn University.
ธงชัย สันติวงษ์ (2546).หนังสือ“การส่งผ่านธุรกิจสู่รุ่นที่ 3”.สำนักพิมพ์ บริษัทประชุมช่าง จำกัด.
Santiwong, T. (2003).“ Business Transmission to 3rd Generation. ” Prachumchang CO., LTD.
ธัญญ์นรี ภูวศิริอภินันท์ (2554) .ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจในการสืบทอดกิจการของผู้รับสืบทอด
กิจการของธุรกิจครอบครัวในกลุ่มกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Puvasiriapinun, T. (2011).“Factors affecting the willingness to inherit the inheritance of
Family Business successors in small and medium enterprises.” Master of
Business Administration Chulalongkorn University.
นุชจรินทร์ สายวิเศษ (2552) .ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเต็มใจของทายาทในการสืบทอดธุรกิจครอบครัว
ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดนครราชสีมา.คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
Saiviset, N. (2009).“Factors influencing the desirability of successors in family business
succession of Small and Medium Enterprises in Nakhon Ratchasima.
ประชาชาติธุรกิจ.(2554). “คลื่นลงทุนแห่ปักธงอำเภอจอมทองราคาที่ดินพุ่งรับศูนย์กลางเศรษฐกิจโซนใต้
เชียงใหม่”ฉบับวันที่ 14 มีนาคม2556.https://www.home.co.th/hometips/detail/61134.
Prachachat Newspaper. (2011). “Wave of investment focuses in Chom Thong District;
land prices raise to hit the southern Chiang Mai economic hub”. Retrieved
March 14, 2013. From https://www.home.co.th/hometips/detail/61134.
ปราณี ปรีชานฤชิตตกุล (2546).ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อโครงการทายาทธุรกิจ :ศึกษาเฉพาะกรณี
จังหวัดนครปฐม.วิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฎสวนดุสิต.
Preechanaruechitkul, P.(2003). Opinions of entrepreneurs on business successor Projects.
: A Case Study of Nakhon Pathom Province. Graduate School thesis Rajabhat
Institute Suan Dusit.
สำนักข่าวอิศรา.(2556).กสิกรไทยผนึกพันธมิตรระดับโลก ดันธุรกิจครอบครัวไทยสู่สากล.เขียนวันศุกร์ที่ 29
พฤศจิกายน 2556.https://www.isranews.org/isranews/25510-bank_25510.html.
Isranews .(2013).“ KBank joins global alliance driving Thai family business to
International”.
เอกชัย อภิศักดิ์กุล.(2560).สืบทอดธุรกิจให้สำเร็จจำเป็นต้องรู้.เข้าถึงเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560.เข้าถึงได้
จากhttps://www.thansettakij.com/index.ph.p/content/131025.
Aphisakkun, E.(2017).“Successful business success; A Must Know.” Retrieved on February
2560 (2017). From https://www.thansettakij.com/index.ph.p/content/131025
From : https://www.isranews.org/isranews/25510-bank_25510.html.
อำพล นววงศ์เสถียร (2552).ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย.คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
Navavongsathian, A. (2009).“Factors Affecting the Sustainable Growth of the Family
Business in the Stock Exchange of Thailand”. Faculty of Public Administration.
Daniel hjorth (2016). “The Burden of History in the Family Business Organization.”
Organization Studies 37, 8 (August): 1089-1111.
MGRonline.(2557).“PWC เผยธุรกิจครอบครัวมีโอกาสรอดถึงรุ่น 3 เพียง 12% แนะ
วางแผนสืบทอดมรดก”.สืบค้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558, จาก https://mgronline.com
Newspaper online.“PWC Family business is likely to survive to Season 3, only 12 %.
recommends inheritance planning. Retrieved on August 15 (2015), from
https://www.manager.co.th
MGRonline.“PWC shows family business is likely to survive to 3rd generation at only 12
%; recommending to having business succession plan.”Province”.Suranaree
University of Technology.
Money channel.(2559). PwC ชี้ธุรกิจครอบครัวทั่วโลกยังไร้แผนสืบทอดกิจการ หวั่นเติบโตสะดุด.
https://www.moneychannel.co.th/news_detail/14373/PwC.
Money channel.(2016).“ PwC shows Family Businesses around the world have no
succession plans; Growth might be interrupted.” From
https://www.moneychannel.co.th/news_detail/14373/PwC.
Stavrou,E.T.(1998). “A four factor model: a guide to planning next generation involvement in
the family firm. “Family Business Review, 11, 2:135-142.