การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวทางด้านทักษะภาษาเพื่อเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

Main Article Content

ทิพย์วดี โพธิ์สิทธิพรรณ

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอระดับทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน และภาษาที่สาม
ของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยการศึกษาเปรียบเทียบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
ภาษาอาเซียนอื่น และภาษาที่สามของสมาชิกในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และจำแนกขั้นระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวใน 32 ตำแหน่งงาน 2 สาขา 6 แผนก ในสาขาที่พัก และสาขาการเดินทาง
ที่ควรมีเพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ให้เป็นไปตามสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (ACCSTP)
กำหนด

This article aims to present the English language, Asean language and the third language skills
of tourism professionals in the Asean Economic Community (AEC). The study the compares the language
skills in the Asean Economic Community (AEC) and differentiates the English skills of Tourism
professionals in 32 positions 2 fields and 6 departments in the hotel services and travel services. The
results of the study can be the guidelines in developing and preparing the tourism professionals according
to the Asean Common Competency Standards for Tourism Professionals (ACCSTP).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Articles

Most read articles by the same author(s)