คณะผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาวารสาร  มีหน้าที่  ให้คำปรึกษาในการจัดทำวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ            มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

บรรณาธิการ  มีหน้าที่  ดำเนินการจัดทำวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนา จันทร์เทาว์        มหาวิทยาลัยขอนแก่น       

 

กองบรรณาธิการ  มีหน้าที่  ดำเนินงานร่วมกับบรรณาธิการในการกำหนดนโยบาย แนวทาง เป้าหมาย แผนงานรวมทั้งกำกับดูแลมาตรฐานทางวิชาการของวารสาร เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดทำวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร. ประยงค์ แสนบุราณ            อาจารย์เกษียณราชการ

ศาสตราจารย์สุวิทย์ ธีรศาศวัต                      อาจารย์เกษียณราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์      มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ      มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี สบายยิ่ง                มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิณรัตน์ อัครวัฒนากุล   มหาวิทยาลัยพายัพ

Prof. Madya Dr.Ahmad Martadha Mohamed  Universiti Utara Malaysia, Malaysia

Assoc. Prof. Dr. Violet B. Valdez                Ateneo Center for Asian Studies, Philippines

Assoc. Prof. Dr. Le Thu Hoa                     National Economics University, Hanoi, Vietnam

 

ผู้ตรวจสอบภาษาอังกฤษ  มีหน้าที่  ตรวจสอบความถูกต้องด้านภาษาอังกฤษของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ       มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ฝ่ายจัดการวารสาร  มีหน้าที่  ติดต่อประสานงาน  การจัดพิมพ์  การสื่อสารและเผยแพร่  และดำเนินการด้านเอกสารอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดทำวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์

นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น                          มหาวิทยาลัยขอนแก่น