Editorial Team

บรรณาธิการ  มีหน้าที่  ดำเนินการจัดทำวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. รัตนา จันทร์เทาว์                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

กองบรรณาธิการ  มีหน้าที่  ดำเนินงานร่วมกับบรรณาธิการในการกำหนดนโยบาย แนวทาง เป้าหมาย แผนงานรวมทั้งกำกับดูแลมาตรฐานทางวิชาการของวารสาร เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดทำวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร. ประยงค์ แสนบุราณ                   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

 ศาสตราจารย์สุวิทย์ ธีรศาศวัต                               มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์           มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ           มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี สบายยิ่ง                     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิณรัตน์ อัครวัฒนากุล       มหาวิทยาลัยพายัพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรวิภา ไชยสมคุณ           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิทธิ์ กอบบุญ                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 Prof. Madya Dr.Ahmad Martadha Mohamed             Universiti Utara Malaysia, Malaysia

Assoc. Prof. Dr. Violet B. Valdez                                     Ateneo Center for Asian Studies, Philippines

Assoc. Prof. Dr. Le Thu Hoa                                           National Economics University, Hanoi, Vietnam

 

ผู้ตรวจสอบภาษาอังกฤษ  มีหน้าที่  ตรวจสอบความถูกต้องด้านภาษาอังกฤษของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ       มหาวิทยาลัยขอนแก่น